Home

Arkivloven

Arkivloven - Arkivverke

Arkivloven, formelt Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv, trådte i kraft 1. januar 1999.. Loven har som formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1) Om informasjonskapsler. Lovdata in English; Juster tekststørrelse Hold inne Ctrl-tasten (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske. Hjelp; Kontak Gjeldende arkivlov er av 1992 og trådte i kraft i 1999. Formålet med arkivloven er å sikre arkiv som har vesentlig (lovtekst: monaleg) kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden. 1 I arkivloven benyttes begrepet offentlig organ som er definert.

Arkivloven, formelt Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv, er en norsk lov med formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1).Arkivloven trådte i kraft 1. januar 1999 -Arkivloven -Arkivforskriften -Riksarkivarens forskrift. Har dere gjennomgått de viktigste saksbehandlingsprosessene i din virksomhet («fagsakene») og vurdert hva som skal arkiveres og hvor lenge? -Hvis ja, hvilken støtte har regelverket gitt for denne gjennomgangen Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017. Mandat var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalge..

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om arkiv [arkivlova

Lover og forskrifter. Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver Arkivloven Arkivloven - lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007. Lovbekendtgørelse af arkivloven, der opsamler ændringer (nr. 1201 af 28. september 2016) (link til Retsinformation) Arkivbekendtgørelsen Arkivbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 + Åben alle - Luk alle. Tidsplaner for aflevering af arkivalie Arkivportale Forskriftene til Arkivloven som ble satt i verk fra 1999 pålegger alle offentlige organ å ha en ordning med arkivdepot, det vil si en oppbevaringsordning for eldre og avsluttede arkiver. For statsetatene har riksarkivet og statsarkivene denne oppgaven, mens kommunene kan opprette egne ordninger

Arkivloven - Arkivverket

Arkiv brukes i fire betydninger: Dokumenter som er skapt av eller har kommet inn til en virksomhet som ledd i denne virksomhetens oppgaveløsning, saksbehandling og administrasjon. Arkivtjenesten i en virksomhet, det vil si den organisatoriske enheten som utfører arkivoppgaver. Et lokale der det blir oppbevart arkivdokumenter. En arkivinstitusjon, som tar i mot arkiver fra ulike virksomheter. Kurset tar utgangspunkt i en elektronisk hverdag og legger stor vekt på praktisk vinkling av fagstoffet. Teksten er derfor krydret med eksempler fra både statlige og kommunale virksomheter.Vi leder deg også gjennom aktuelt lovverk Arkivloven skal sikre at dokumentasjon som har en verdi for samfunnet som helhet, skal være tilgjengelig for samtid og ettertid. Dokumentasjon som i henhold til pliktene etter arkivlova skal langtidsbevares, skal ikke slettes etter at den opprinnelige bruken og lovbestemte oppbevaringsplikter i særlovgivningen er opphørt, se kapittel 14 og 19 Arkivloven med forskrifter • NOU 1987: 35 Samtidens arkiver samtidens kildegrunnlag • NOU 1990: 7 Forsvarets arkiver • 1992: Arkivloven var klar til å behandles i Stortinget • vi venta på arkivforskriften i mange år. Grunnen var at her kræsjet journalføringsplikten for organinterne notater med offentlighetsprinsippet

Arkivloven - Gravplassrådgive

 1. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app
 2. Nyheter og innsikt om arkivloven. Besøksadresse Grensen 3, 0159 Oslo . Postadresse Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo . Faktura-adresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum 0102 Osl
 3. Arkivloven. Arkivloven inneholder særlige regler om lagring av personopplysninger for det offentlige.Arkivloven sier at alle offentlige organer må ha arkiv. Etter personvernforordningen vil den lovfestede bevaringsplikten gå foran den registrertes rett til sletting
 4. Bruk Zoom-funksjonen i nettleseren for å justere størrelsen på tekst og grafikk. Vanligvis vil CTRL + + tastene kunne brukes for å øke størrelsen, og CTRL + -for å redusere den. Har du hjul på musen, kan du bruke CTRL sammen med hjulet for å justere størrelsen. På Mac kan du bruke CMD + + og CMD + -
 5. Hva er arkivverdig? Med arkivverdig materiale menes dokumenter som har vært gjenstand for saksbehandling eller som har verdi som dokumentasjon
 6. Arkivloven og skytjenester av Malin Tønseth Lov og data nr. 4/2014 Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester , rapport fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.
 7. Arkivloven regulerer og stiller krav til offentlige organers arkivering og lagring av dokumenter. Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles der til arkivering og lagring. Arkiveringsplikten vil gå foran sletteplikten i personopplysningsloven

NETTOPPlæring tilbyr nettkurs knyttet til offentlighet og dagens digitale arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor Din venn arkivloven? Kjedelig tema, tenker du kanskje, det lukter støv bare av ordet. Ina Lindahl Nyrud Advokat i Norsk Journalistlag. Publisert onsdag 04. desember 2019 - 14:37. Men arkivaren bør være journalistens beste venn, og Arkivlovutvalget (NOU 2019:9) har kommet med flere ambisiøse og spennende nyheter offentlighetsloven og arkivloven, og forståelsen av lovverk generelt. Forholdet mellom strukturen lovgivningen stiller opp og resultatet - i dette tilfellet det som faktisk blir arkivert og journalført - reguleres altså av mellomliggende strukturer og relasjoner: de sosiale praksisene. Disse sosiale praksisene er i veldig liten grad reguler

Arkivloven (Norge) - Wikipedi

Etter arkivloven § 9 kreves som utgangspunkt samtykke fra Riksarkivaren eller hjemmel i arkivloven § 12 for å kassere offentlig arkivmateriale, mens arkivloven § 18 forbyr ødeleggelse, herunder retting og sletting av privat arkiv som er spesielt verneverdige I arkivloven finner vi de overordnede reglene for arkivering. For mer detaljerte regler må vi se i forskriften til arkivloven. Den heter forskrift om offentlige arkiv, men omtales ofte bare som «arkivforskriften» Arkivloven inneholder ingen bestemmelser som direkte regulerer lagring av arkiver i nettskyer, og er i utgangspunktet ikke til hinder for en slik løsning. Det følger allikevel av arkivloven § 9 bokstav b at arkivmateriale ikkje [kan] førast ut or landet, dersom dette ikkje representerer ein naudsynt del av den forvaltningmessige eller rettslege bruken av dokumenta. Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.I lovteksten finder man blandt andet et afsnit, der drejer sig om mulighederne for at benytte materialer, som er deponeret på offentlige arkiver At arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for gravplassmyndighetene, har betydning for hvordan personopplysningsloven kommer til anvendelse. Blant annet har gravplassmyndigheten gjennom arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven en rekke behandlingsgrunnlag som ellers hadde krevet samtykke eller annet behandlingsgrunnlag fra den registrerte

Arkivloven inneholder videre en del bestemmelser om private arkiv. Formålet med loven er å trygge arkiv som er viktige som rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon og arkiv som har forventet kulturell eller forskningsmessig verdi slik at de blir tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden Arkivloven sier at forvaltningen har en entydig arkiveringsplikt, det vil si plikt til å arkivere alle dokument som blir til som et ledd i den virksomheten organet driv, enten det er dokument som kommer inn til organet, eller et dokument som organet selv produserer. Arkiv defineres vidt Reglement Lover og forskrifter Arkivloven Forskrift om offentlege arkiv Arkivrutinar. Opp ett niv. Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles til arkivering og lagring. Virksomheten har ansvar for at personalmapper holdes oppdatert og at de blir behandlet på riktig måte. Som oftest er dette delegert til nærmeste leder og HR personale. Lagring, endring og sletting Lagring og arkiverin

- Arkivloven m/forskrifter - Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen - Offentlighetsloven m/forskrifter - Forvaltningsloven m/forskrifter - Personopplysningsloven m/forskrifter - Beskyttelsesinstruksen - Bruk av elektronisk post (e-post) i statsforvaltningen Riksarkivarens bestemmelser om offentlige arkiver

Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om

 1. I strid med arkivloven. DEBATT: Direktoratet for forvaltning og IKT skal utvikle offentlig sektor, ikke Arkivverket. Riksarkivaren går utenfor arkiv­loven og på tvers av Stortinget i sin planlagte omorganisering
 2. Formålet med arkivloven er at vi skal «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskningsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida». Norsk litteraturhistorie er viktig
 3. Også IKS-er bør følge arkivloven. Det er lett å si seg enig med arkivlovutvalget i at alle selvstendige offentlige virksomheter bør omfattes av arkivloven - også interkommunale selskaper (IKS-er). Kommunal Rapport. Det er all grunn til å få fjernet 'mørke kroker i forvaltningen'
 4. Arkivloven. Lenker: Lov om arkiv - lovdata. Forskrift om offentlige arkiv. Arkivverket - Offentlig forvaltning. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunale arkiv. Formål
 5. arkivloven. Riksarkivaren sier nei til skylagring i utlandet Advarer kommuner mot å benytte seg av lokkende tilbud. Få gratis nyhetsbrev Ja takk. Når bedrifter skal lage et komplekst dokument, er det ett spesielt verktøy de gjerne bruker Avsender: Er du innestengt i datavarehuset.
 6. Arkivloven § 1.Føremål. Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida

Lover og forskrifter - Arkivverke

 1. arkivloven | Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse og tilpasse innhold som tilbys deg i interne og eksterne kanaler basert på hvordan du bruker nettstedet. Du kan finne mer info om dette i våre personvernvilkår
 2. arkivloven. Hensikten med å opprette eierformen interkommunalt selskap er dessuten sammenfallende med de hensyn som lå til grunn for opprettelse av eierformen statsforetak. Det er derfor nærliggende å behandle disse to selskapsformene likt også når det kommer til arkivplikt. Vi viser også til Arkivhåndboken, hvor det på side 66 står
 3. Det kommer fram i en henvendelse sendt departementet i desember, signert av Nyhus. Han forteller til Journalisten at bakteppet for henvendelsen er fjorårets forslag fra arkivlovutvalget om å skrote tradisjonen med journalføring. - Mange offentlige virksomheter har utfordringer knyttet til journalføring i dag, men jeg mener dette er en ekstra stor utfordring for oss
Frygt for GDPR-bøder bringer myndigheder på kant med

Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold Fant over 300 brudd på arkivloven. Snart vil mange kommuner på vesentlige områder være ute av stand til å dokumentere hva de har gjort for innbyggerne sine, advarer riksarkivar Inga Bolstad. Terje Lien. Arkivverket Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er kommunenes arkivinstitusjon organisert etter §27 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. IKAN er etablert med egne vedtekter, styre og representantskap, samt eget budsjett og regnskap. Nordland fylkeskommune er vertskommune Arkivloven. Lov av 4. des. 1992 nr 126 om arkiv. FORSKRIFTER TIL: § 3 - GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE . 2001.03.09 nr 0192: (KKD) Vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis

Arkivloven §2 pålegger alle å ha en arkivplan. Arkivplan.no er den enkle veien til å følge de lovpålagte kravene. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere presentasjon eller pristilbud. Bruk kontaktskjema hvis du ønsker å bli en del av Arkivplan.no. Du kan også sende oss en mail til salg@arkivplan.no Klomsæt anmelder Tilsynsrådet for brudd på arkivloven - Har selv bestemt at de ikke skal følge arkivloven, mener advokaten. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde.

OsloMet behandler personopplysninger for å oppfylle universitetets lovpålagte oppgaver etter blant annet personvernforordningen (GDPR), forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Dokumenthåndteringssyste Roger Kvarsvik og Ragnhild Botheim erstatter Anne Aune og Arne Skivenes. Styret i Arkivest ser da slik ut: Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikk Arkivloven : Utskriftsvennlig versjon; Lov om arkiv (arkivloven) Alle rettigheter Arkivplan.no | Laget av Arkivplan.no AS. Nettstedskart.

Utredningen NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø. Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver ble sendt på høring fra Kulturdepartementet 1. juli 2019 med høringsfrist 2. desember. Høringsfristen er satt til samme dato som utkastet til ny forvaltningslov, NOU 2019: 5, som ble sendt på høring i begynnelsen av juni. Det er enkelte berøringspunkter mellom disse forslagene, men på de. Dette er et fullt søkbart arkiv som hjelper offentlige virksomheter med å møte de strenge kravene til dokumentoppbevaring i henhold til blant annet Arkivloven og gjør det enkelt å dele informasjon internt og eksternt. Det er en løsning med uendelige muligheter som gjør at du kan håndtere arkivet slik du vil Arkivloven - fylkestannlege, offentlige tjenester, hjemmesykepleie, helse, tannhelse, barnetannpleie, skole, barnehageplass, tannlegekontor, barnehage, offentlig. Dersom det av arkivloven eller annen lovgivning ikke følger noen plikt til oppbevaring, skal journalopplysningene slettes (personopplysningsloven § 28). I forskriften er det forutsatt at avlevering eller deponering av en journal ikke bør skje før det er gått minst ti år etter siste innføring i journalen

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver etter blant annet etter kulturminneloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven. Opplysninger som behandles er i hovedsak knyttet til arkivloven på engelsk. Vi har én oversettelse av arkivloven i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Alle programmer skal være satt opp med tilgangsstyring for roller og rettigheter knyttet til disse samt loggføring av all aktivitet i programmene jf Arkivloven § 9 d og Arkivforskriften §12. I Rauma kommunes dokumentasjonsstrategi skal beskrivelse av tilgangsstyring finnes for hvert fagområde

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Lierne kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid Arkivloven § 6 slår fast at offentlige organer plikter å ha arkiv. Arkivene skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. I dag skaper offentlige organer arkiv på nye og ulike plattformer; saksbehandlingssystemer,. Strålende resultater hos The Legal 500 for 2020. av Bull & Co | apr 20, 2020 | Aktuelt, Arbeidsliv, Forsikring, IT og immaterialrett, Media og underholdning, Offentlige anskaffelser, Personvern, Selskapsrett og transaksjoner, Teknologi. Forsikringsteamet debuterer i rangeringene med en knallsterk Tier 2, Teknologi-, media- og telekomteamet rykker opp fra Tier 3 til Tier 2, og Offentlige.

Revisjon av arkivloven - en mulighet for samordnet digitalisering i eiendomssektoren? Digitalisering gir muligheter, men også utfordringer som må løses for å sikre vår digitale verden for fremtiden. Dette gjelder eierskap til - og bruk av informasjon, digital gjenbruk og arkivering Innlogging. For å logge inn må du skrive inn brukernavn og passord i feltene under. Trykk deretter på knappen merket 'Logg inn'

Aure Kommune (@aurekommune) | Twitter

Dette er personvernerklæringen til Gjerstad kommune som skal gi innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester informasjon om hvordan kommunen behandler personopplysninger som kommuner innhenter, og hvilke rettigheter du som registrert har. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Gjerstad kommune henhold til bestemmelser i arkivloven samt helseregisterloven § 12, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a. Utgangspunktet for utvikling av denne standarden har vært helsearkivutvalgets utredning NOU 2006: 5 (Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene) samt EPJ standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold [6]

Arkivlovgivning - statslige myndighede

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal sikre at Lavangen kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid ansvar for ivaretakelse av eldre kommunalt arkivmateriale i samsvar med forskrifter gitt i eller i medhold av arkivloven ansvar for privatarkivarbeid i tråd med bystyresak 2/2013 Delegert myndighet kan utøves innenfor de rammer som følger av rådmannens delegeringsreglement § 4 Det rettslige utgangspunktet er et kassasjonsforbud i arkivloven § 9 c. Det innebærer at offentlig arkiv ikke kan kasseres (tilintetgjøres) uten at det er hjemlet i arkivloven med forskrifter eller at Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke til kassasjon. Statlige organer skal utarbeide egne spesifiserte bevarings- og kassasjonsregler

Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon. Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskole Dersom sletting vil stride mot arkivloven er Datatilsynet gitt særskilt kompetanse i § 28 fjerde ledd til å bestemme at retten til sletting i tredje ledd likevel skal gjelde. Det følger av forarbeidene til personopplysningsloven 2000, Ot.prp. nr. 92 (1998-1999) side 125 at vilkårene for sletting etter § 28 tredje ledd er strenge Det bringer, ifølge Rigsarkivet, myndighederne på kant med arkivloven. Her ses Rigsarkivets læsesal på Slotsholmen i København. Foto : Torben Eskerod. email. Frygt for GDPR-bøder bringer myndigheder på kant med arkivloven. Data, der egentlig skulle arkiveres, slettes af myndighederne i dataminimeringens navn Arkivloven inneholder videre en del bestemmelser om private arkiv. Formålet med loven er å trygge arkiv som har forventet kulturell eller forskningsmessig verdi og dokumenter som er viktige som rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at de blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden

Arkivportale

Arkivloven. I denne mappen ligger hele arkivloven og hele forskrift om offentlige arkiv. Dette er de opprinnelige dokumentene i denne delen av malen Tittelen på verket er Fra kalveskinn til datasjø.Et såpass visjonært navn på noe så formelt som en lovutredning forteller at dette handler om et tema der det finnes både svært lange historiske linjer, men også noen svært dagsaktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering og bruk av informasjon

Hva skal inn i saksarkiv (ePhorte) Det er vanskelig å gi en fullstendig oversikt over hva som skal inn i ephorte og ikke. Vi skiller mellom arkivverdig materiale og materiale som skal arkivbegrenses Arkivverket er en statlig etat som har som sin viktigste oppgave å bevare, tilgjengeliggjøre og føre tilsyn bevaringsverdige arkiver. Arkivverket er underlagt Kulturdepartementet og består av Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv og Samisk arkiv.Etaten har ansvar for interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv, som skal etableres på Tynset som en del av etaten

Arkiv - Wikipedi

Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28 Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal

Offentlighetsloven og arkivloven med forskrifter. Offentlighetsloven. Offentlighetsforskriften. Arkivloven. Forskrift om offentlige arkiv. Oppdatert 13. august 2013 Anne-Lise Wiik Robertsen. Kontaktinformasjon: Bø kommune Rådhuset, Veaveien 50 N-8475 STRAUMSJØEN Arkivloven. Av AnonymBruker, Mars 3, 2012 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 449 538 14 439 448 AnonymBruker. Anonym; 7 449 538 14 439 448 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Mars 3, 2012 Søker etter gamle skolepapirer fra 1974/75 Arkivloven, eller Lov om arkiv som er det offisielle navnet er en svært sentral lov for alt arkivarbeid og arkivforvaltning i offentlig forvaltning. Loven har 4 kapittel: Innleiande føresegner Offentlege arkiv Private arkiv Ymse føresegner Arkivloven trådte i kraft 1.01.99 og gjelder for alle offentlige organ Moss Kommune Moss kommune Reglement Lover og forskrifter Arkivloven. Opp ett niv. dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder forvaltningsloven og arkivloven; Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for tilsyn med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften er hjemlet i Lov om offentlige anskaffelser § 6

arkiv - Store norske leksiko

Post Posten blir åpnet av arkivet. Post som ikke skal arkiveres legges i hylla til PPT. Journalføring Arkivverdig klientpost skannes av arkivet Informasjon spesielt for friskoler og andre privatskoler. Det er 18 friskoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017 av de 34 som søkte i fjor Advarsler i arbeidsforhold. Dersom en ansatt ter seg på en måte som arbeidsgiver anser som uakseptabelt, har arbeidsgiver rett til å reagere på det. Det kan være forsentkomming, manglende utførelse av arbeidsoppgaver eller upassende atferd mot kolleger Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Arkivskolen - NETTOPPlærin

Arkivloven med forskrifter danner det rettslige grunnlaget for arbeidet med bevaring og kassasjon i offentlig forvaltning. Formålet med bevaring av offentlige arkiv er å sørge for at arkiv som har stor kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessi Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Oslo byarkiv og enkelte andre arkivdepoter er også representert. Noen kategorier arkivmateriale har spesialinnganger - se nedenfor · Lov av 04.12.1999 om arkiv (arkivloven) · Forskrift av 4. desember 1992 om arkiv (arkivforskriften) · Forskrift av 01.12.1999 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestem­ melser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) · Lov av 14.4.2000 om behandling av personopplysninger (person­ opplysningsloven Alle elevmapper skal i Riksarkivet REGELENDRING: Fra neste år skal skolens mappe på barna våre bevares til evig tid. Datatilsynet er skeptisk til at det skal lagres så mange opplysninger

NOU 2019: 9 - regjeringen

Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet sikrer virksomheten at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Denne veilederen gir en innføring i hva internkontroll handler om, og hvordan man kan etab Med endringer, sist ved forskrift av 17. oktober 20008 nr. 1119 (i kraft 1. januar 2009 Brudd på arkivloven øker faren for at viktig dokumentasjon kan gå tapt for alltid og politikernes tillit i befolkningen svekkes. Arkivverkets 60 tilsyn med statlige organer, kommuner og fylkeskommuner i 2019 avdekket over 300 brudd på arkivloven. - Våre tilsyn viser at mange kommuner, og en d Arkivloven med forskrifter stiller overordnede funksjonelle krav som legger til rette for ulike organisatoriske og teknologiske tiltak. Det er blant annet krav til lagringsmedium og format og krav til arkivlokale (arkivforskriften §§ 6 og 7). eForvaltningsforskriften (hjemlet i arkivloven § 12) har bestemmelser som gjelder elektroniske arkiver og arkivering av elektroniske signaturer Arkivering av barnehagemateriale i Oslo kommune. Byarkivet har opp gjennom årene fått mange spørsmål om hvordan arkivmateriale fra barnehagene skal behandles

Retsinformatio

Riksarkivarens veivalg — i konflikt med arkivloven? Spør tidligere barnehjemsbarn, elever som fikk mangelfull opplæring, dykkere i Nordsjøen, naboer som er uenige om eiendomsgrenser osv. Den dokumentasjon som Arkivverket bevarer har vært avgjørende for å sikre deres rettslige og velferdsmessige interesser Arkivloven inneholder videre en del bestemmelser om private arkiv. Formålet med loven er å trygge arkiv som har forventet kulturell eller forskningsmessig verdi og dokumenter som er viktige som rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at de blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Hele lovteksten finner du hos. Arkivloven (Norge) og Helseregisterloven · Se mer » Jens Stoltenbergs andre regjering. Cnyborg Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013. Ny!!: Arkivloven (Norge) og Jens Stoltenbergs andre regjering · Se mer » Kongelig resolusjo Vi gjør oppmerksom på at e-post til kommunen i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler, med mindre den inneholder personsensitive elle Arkivloven : Utskriftsvennlig versjon; Lov om arkiv av 4.desember 1992 nr. 126. Forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193. Loven regulerer plikter til offentlige og private arkivskapere. Formålet med loven er å sikre arkiv som har kulturell og forskningsmessig verdi eller inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig informasjon

Folketinget har vedtaget sletning af DAMD: Ingen vil tageSosiale medier og jusSøg efter grave på Pedersker KirkegårdOm Bovrup Kartoteket - Bovrup Kartoteket - DNSAPs

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all arkivverdig korrespondanse til og fra kommunen registreres. Malvik kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, brev, e-post og lignende i samsvar med love Er du bokføringspliktig må du oppbevare regnskapsmaterialet etter bokføringsreglene. Det stilles ingen krav til hvilket format dette skal oppbevares i, og du står dermed fritt til å oppbevare bilagene på papir eller elektronisk Kjøp Arkivloven (lov om arkiv) m/forskrifter fra Bokklubber Arkivloven (lov om arkiv) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 82 (i kraft 1. juli 2014 Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid

 • Seenachtsfest konstanz übernachtung.
 • Sikringsboks bil.
 • Singlebörse kostenlos raum bad kreuznach.
 • Bakeri kristiansund.
 • De fire kornsorter.
 • Overtakelsesforretning skjema.
 • Moroccanoil blivakker.
 • Barbie hus med heis.
 • Japansk språkkurs på nett.
 • Rosacea svangerskap.
 • So you think you can dance vinnere.
 • Keratoconus dk.
 • Voergård slot historie.
 • Filet kryssord.
 • Chillbill sittesekk.
 • Varmeplate vannautomat.
 • Belbin test completer finisher.
 • Breakthrough photography.
 • Houdini sportswear skallklær.
 • Proteinrik babymat.
 • Tegn på kyssesyken.
 • Valbergtårnet parkering.
 • Cartoon network shows list 2000s.
 • Romanticism.
 • Escher museum tickets.
 • Pusse på eps.
 • Sibo strid.
 • Mtb willingen.
 • Nordisk mytologi bok.
 • American assassin imdb.
 • Middag dagen derpå.
 • Raffen skurk.
 • Orient countries.
 • Levegg byggmax.
 • Haus mieten aurich provisionsfrei.
 • Moroccanoil blivakker.
 • Wadenschmerzen beidseitig.
 • Körperliche liebesbeweise.
 • Altstadtfest freudenberg 2018.
 • Die schöne und das biest ganzer film deutsch kostenlos.
 • Aktivitetsleker for barn ute.