Home

Finn differansen aritmetisk rekke

Aritmetiske rekke

 1. I en aritmetisk tallfølge er a 4 = 87 og d = 18. Finn en formel for a n og s n . . Vi finner først a 1 ved hjelp av formelen for a n : a 4 = 87 = a 1 + 3 ⋅ 18
 2. En aritmetisk følge er en følge der differansen mellom et tall og det neste er konstant. For eksempel er {4,7,10,13,16,} en aritmetisk følge siden differansen mellom to etterfølgende tall alltid er 3. Hvis differansen er gitt, og man i tillegg kjenner verdien av det første tallet, , er følgen entydig bestemt, og det -te tallet er gitt ve
 3. Merk at formelen kun avhenger av startverdien $a_1$ og den konstante differansen $d$ . Alternativt kan vi uttrykke den samme aritmetiske rekken ved $S_n=\sum_{i=1}^na_i=\frac{a_1+a_n}{2}n$ . Ideen her er å finne gjennomsnittsverdien av par av ledd: Første og siste ledd har et gjennomsnitt $\frac{a_1+a_n}{2}$
 4. aritmetisk rekke. Aritmetisk rekke er en rekke av tall der forskjellen (differansen) mellom to tall som følger etter hverandre i rekken alltid er den samme. I rekken 3, 6, 9, 12 er for eksempel forskjellen mellom to påfølgende ledd alltid lik 3
 5. Hva kjennetegner en aritmetisk rekke? FASIT. Differansen mellom to etterfølgende ledd er det samme for alle ledd. 2. Finn S 15, summen av de femten første leddene i den aritmetiske rekken.
 6. Aritmetisk rekke Aritmetisk følge - Wikipedi . En aritmetisk følge er en følge der differansen mellom et tall og det neste er konstant. For eksempel er {4,7,10,13,16,} en aritmetisk følge siden differansen mellom to etterfølgende tall alltid er 3

I en aritmetisk følge med differansen d er det første leddet lik a1. Ledd nr n er da gitt ved formelen: an = a1 + (n-1)d Jeg undres på om vi kan bruke dette til å lage en likning for å finne a1 (vi kunne selvsagt subtrahert 5d fra a6 også). Vi prøver og setter inn a6 for an: 38 = a1 + (6-1)d 38 = a1 + (5)d a1 = 38 - 5d a1 = 38 - 5*10 = -1 Vi har altså en geometrisk rekke med a 1 = 20 og k = 2. I avsnittet Geometriske tallfølger kom vi fram til at ledd nummer n i en geometrisk tallfølge er gitt ved. a n = a 1 · k n-1. Denne formelen gjelder også for ledd nummer n i en geometrisk rekke. Det betyr at når vi kjenner a n og k i en geometrisk rekke, kan vi finne alle leddene i. Finne ki en geometrisk rekke En geometrisk rekke er en rekke der forholdet mellom hvert ledd og det foregående er konstant. Geometriske rekker har et stort bruksområde, både i matematikk og i andre fagområder Finn ut mer her! Artimetrisk rekke : En tallfølge er en sekvens av tall. En aritmetisk tallfølge er en sekvens av tall der differansen mellom et element og elementet foran er konstant. Eks: 2,4 a1+d, a1+2d, ,a1+(n-1)d i får vi en aritmetisk rekke. Summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt ved: Sn = n (a1 + an.

a) 1) Finn differansen d og det andre leddet a 2 hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn kvotienten k og det andre leddet a 2 hvis følgen er geometrisk. b) 1) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er geometrisk. c) Finn ledd nr. 23 hvis følgen er aritmetisk. OPPGAVE En geometrisk rekke er en rekke der forholdet mellom hvert ledd og det foregående er konstant. Geometriske rekker har et stort bruksområde, både i matematikk og i andre fagområder. Rekkene brukes blant annet for å beregne tilnærminger til andre funksjoner. Geometriske rekker kan også benyttes i modeller der noe vokser eksponentielt Ei aritmetisk rekke er summen av leddene i en aritmetisk følge, Hvis ikke ledd nummer n er listet opp, må vi finne det ved hjelp av formelen vi lærte i artikkelen om følger: a n = a 1 + (n - 1)k, der k er konstanten vi adderer for å komme fra ett ledd til neste

I en aritmetisk rekke er det første leddet og det tredje leddet . Finn differansen d og det 20. leddet i rekken. Finn summen av de 20 første leddene. Finn en formel for summen av de n første leddene. Hvor mange ledd er det i rekken når summen er 140? Oppgave 2. En uendelig rekke er gitt ved der e er eulertallet a) 1) Finn differansen d og det andre leddet a 2 hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn kvotienten k og det andre leddet a 2 hvis følgen er geometrisk. b) 1) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er geometrisk. c) Finn ledd nr. 23 hvis følgen er aritmetisk Ei aritmetisk rekke er summen av leddene i en aritmetisk følge, Å finne en eksplisitt formel for en aritmetisk eller geometrisk følge er ikke vanskelig. I en aritmetisk følge har vi at hvert ledd er lik det forrige pluss en konstant k. Vi har at. a 2 = a 1 + k For å finne a 1, bruker jeg at a a d 21 1 1 64 6 4 2 a a De fire første leddene i rekken blir da 2 6 10 S n n n Oppgave 4 (3 poeng) a) Forklar hva det vil si at en rekke a a a a 1 2 3 n er aritmetisk. En rekke er aritmetisk hvis differansen mellom to påfølgende ledd alltid er den samme. Det må altså finnes et tall d slik. I en aritmetisk rekke er det første leddet 1 2 og det tredje leddet 7 6. a) Finn differansen d og det 20. leddet i rekken. b) Finn summen av de 20 første leddene. c) Finn en formel for summen av de n første leddene. d) Hvor mange ledd er det i rekken når summen er 140? Oppgave

a) 1) Finn differansen d og det andre leddet a 2 hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn kvotienten k og det andre leddet hvis følgen er geometrisk. b) 1) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn en formel for ledd nr. i hvis følgen er geometrisk. c) Finn ledd nr. 23 hvis følgen er aritmetisk. OPPGAVE

En aritmetisk rekke er en rekke hvor leddene er en aritmetisk følge. Gauss: vi finner først det syvende leddet i den aritmetiske følgen: a . En aritmetisk følge er en følge der differansen mellom et tall og det neste er konstant. I en aritmetisk følge er det en fast differanse d mellom et ledd og leddet foran. I en aritmetisk rekke. Aritmetisk og geometrisk rekke. Fagstoff: Når vi adderer leddene i en aritmetisk tallfølge, får vi en aritmetisk rekke En geometrisk rekke er en rekke der forholdet mellom hvert ledd og det foregående er konstant.Geometriske rekker har et stort bruksområde, både i matematikk og i Video: Differansen mellom 9 og 5 Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv! Les først. 100 mindre enn 3721 503 - 64 (3-sifret minus 2-sifret) Lær mer. 5728 - 2143 (firesifret minus firesifret) Subtraksjon av brøker (med samme nevner) Hva er en likning? Avstand mellom.

Aritmetisk følge - Wikipedi

a) En rekke er aritmetisk dersom det finnes tall d slik at hvert ledd er lik leddet foran pluss d. Tallet d kaller vi differansen i rekka. Formelen for å finne an i en aritmetisk rekke er an = a1+ (n-1) aritmetisk tallfølge og rekke. En tallfølge er en sekvens av tall. En aritmetisk tallfølge er en sekvens av tall der differansen mellom et element og elementet foran er konstant. Eks: 2,4,6,8,.... Generelt kan det skrives: a n = a 1 +(n-1)d, der d kalles differens.. Om vi summerer elementene i en aritmetisk tallfølge: a 1, a 1 +d, a 1 +2d, ,a 1 +(n-1)d i får vi en aritmetisk rekke Finn ledd nummer 20 og summen av de 20 første leddene. b) Gitt den uendelige rekka 11 21 24 Avgjør om rekka konvergerer. Finn eventuelt summen. Oppgave 24 (4 poeng) Vi har en aritmetisk rekke der a 3 8 og a 8 23. Bestem a 1, d og S 50. Oppgave 25 (6 poeng) (VÅR 2017) I en aritmetisk rekke a a a a 1 2 3 n er a 1 3 og a 6 18. a) Bestem.

Sinus R2 > 6 Følger og rekker • Kontrolloppgaver • CAPPELEN DAMM VIDEREGÅENDE 1 Kontrolloppgaver 6 Følger og rekker Oppgave 1 En tallfølge består av bare positive ledd. Det første leddet a1 = 2 og det tredje leddet a3 = 18. a) 1) Finn differansen d og det andre leddet a2 hvis følgen er aritmetisk. 2) Finn kvotienten k og det andre leddet a2 hvis følgen er geometrisk Finn differansen og en formel for leddet an i de aritmetiske følgene. a) 5, 11, 17, 23, Oppgave 1.144 I en aritmetisk rekke er a6 = 38 og a10 = 78. Finn a1, d og s15 F.eks. vil en aritmetisk rekke aldri konvergere (sa˚ sant det fast tallet vi legger til er forskjellig fra 0). Det skyldes at en aritmetisk rekke ikke vil være begrenset, delsummene vil vokse (eller avta) i det uendelige. For en geometrisk rekke er situasjonen en helt annen. Man kan vise at for alle k6= 1, s˚a har vi 1+k+k2 +k3 +···+kn. Denne formelen gjelder på samme måte for ledd nummer n i en aritmetisk rekke. Summen av en aritmetisk rekke. Vi ønsker å finne en formel for summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke I en aritmetisk tallfølge er a 4 = 87 og d = 18. Finn en formel for a n og s n.

Aritmetriske rekker - matematikk

aritmetisk rekke - Store norske leksiko

I dette kapitlet lærer du hva en aritmetisk rekke er for noe, og noen nyttige formler som brukes når man regner på aritmetiske rekker. Teori 2 0%. 02:49 min. Summen av en aritmetisk rekke. Oppgave 1 0%. 03:37 min. Finn summen av de n første oddetallene. Oppgave 2 0%. 04:16 min. Finn summen av rekka 6 + 13 + 20 +...160. Oppgave 3 0%. 05:24. Gitt en aritmetisk rekke hvor a_51 = 843 og a_59 = 1003. Finn S_100 . I videoen løser vi denne oppgaven fra matematikk R2 Poenget er å finne en formel som gir alle leddene: b) a(n) aritmetisk rekke med differanse 10 mellom hvert tall, bruker formelen dvs 100 ledd, og summen er: Svar #6 15. januar 2010 av mor leksehjelp (Slettet) Takk Janhaa, også så raskt du svarte. Nå ble vi imponerte

Aritmetiske og geometriske rekker - Matematikk

Heisann! Sliter litt med oppgave 1.143 i Sinus S2 som omhandler aritmetiske rekker. Oppgaven lyder slik: I en aritmetisk rekke er det 25 ledd og d=6. Summen av rekkene er 1875. Finn det første leddet a_1? Jeg mistenker at jeg må bruke sumformelen for aritmetiske rekker (Sn= (n*(a_1+a_n))/2 og set.. Hvordan finne summen av en aritmetisk rekke? Summen av en aritmetisk rekke er lik summen av første og siste ledd ganget med antall og delt på 2: ∑= (1+100)∙100 2 100 =1 =101∙50=5050 Kort fortalt tar vi gjennomsnittet av første og siste ledd og ganger det med antall ledd i rekken

(Aritmetisk) 1 2 4 Summen av (eller differansen mellom) to vilkårlige tall i den aritmetiske rekka vil alltid være et element i samme rekke. Produktet av (eller kvotienten til) to vilkårlige tall i den geometriske rekka vil alltid være et element i samme rekke. For å finne produktet til to tall i den geometriske rekka,. I en aritmetisk rekke er differansen mellom tallene konstant, dvs ett fast tall blir lagt til eller trekt fra. I en geometrisk rekke er forholdet mellom leddene konstant, dvs de blir ganget med eller delt på noe. a) Ganske tydelig at her blir 0,8 lagt til. Ergo: aritmetisk b) Her blir leddene ganget med 0.8, ergo: geometrisk I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet rekke aritmetisk rekke se aritmetisk aritmetisk rekke se aritmetisk / geometrisk rekke se geometrisk geometrisk rekke se geometrisk. rekke. II rekke m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet rekke, f1 Lærebok i matematikk for Vg3, studieforberedende program. OPPGAVE 1.40. Finn summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke når a) = a1 1,= d 5 og n = 10 b) a1 = 100, d = −3 og n = 30 c. Regnearkfunksjoner kategoriseres etter funksjonalitet. Klikk en kategori for å bla gjennom funksjonene. Du kan også trykke CTRL+F for å finne en funksjon ved å skrive inn de første bokstavene eller et beskrivende ord. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om en funksjon, klikker du navnet i den første kolonnen

Aritmetisk gjennomsnitt Gjennomsnittet (middelverdien, eng. mean) av en rekke tall får man ved å summere tallene og dividere på antall tall. Det aritmetiske gjennomsnitt (gjennomsnittsverdi, middeltall, middelverdi, forventet verdi ( E(X) ) er summen av alle observasjonene ( x i ) dividert på antallet observasjoner ( n ) Gjennomsnitt er tall som angir den «mest typiske» verdien for en mengde med tall. Det finnes flere ulike former for gjennomsnitt, og de beregnes på ulike måter.De tre vanligste målene for gjennomsnitt for en rekke tall er1) Aritmetisk gjennomsnitt. Dette omtales også som aritmetisk middel, «vanlig gjennomsnitt» eller bare gjennomsnitt, og skrives vanligvis \(\bar{x}\) i formler. Finn summen av tallene og differansen mellom kvadratet av tallene. Prøv med flere slike tall og se etter et system. b) Velg to naturlige tall slik at det ene er 3 større enn det andre. Finn summen av tallene og differansen mellom kvadratet av tallene. Prøv med flere slike tall og se om du kan finne et system. c) Se på det du fant ut i. Videoen viser hvordan man finner aritmetisk gjennomsnitt til et datasett uten å ta i bruk formler. Det aritmetiske gjennomsnittet omtales også som gjennomsnitt eller middelverdi

b) Avgjør for hvilke verdier av x funksjonen er konveks og konkav, finn vendepunktet og regn ut uttrykket til tangenten i vendepunktet. Oppgave 3 Finn den førstederiverte til følgende funksjonsuttrykk: a) ( T)= 3 −1 b) ( T)=1 2 T2( T+4) c) ℎ( T)= 2 2+ln⁡(3 ) Oppgave 4 a) Hva er differansen (d) i en aritmetisk rekke definert ved For å finne ut dette må man først finne differansen mellom de to tallene: Nytt tall (2300) - Original tall (2000) = Differanse (300) På dette nettstedet kan du finne svar på ulike kjente spørsmål innen en rekke temaer. Her kan du finne artikler, tips og råd som kan hjelpe deg med å finne svaret du ønsker Formler er ligninger som kan utføre beregninger, returnere informasjon, manipulere innholdet i andre celler, teste betingelser og mer. Dette emnet gir en innføring i formler og funksjoner i Excel

En aritmetisk følge er en følge der differansen mellom et tall og det neste er konstant. Ny!!: Rekke (matematikk) og Aritmetisk følge · Se mer » Cesàro-summering. I matematisk analyse er Cesàro-summering en alternativ måte å gi en sum til en uendelig rekke. Ny!!: Rekke (matematikk) og Cesàro-summering · Se mer » Divergent rekke Matematikk med Maple . for . videregående skole © Harald Pleym. Dette er et lite utvalg av stoff som fins i e-boka Matematikk med Maple for videregående skole. Oppgave 1(V2015 del1, 3 poeng) Forklar hva det vil si at en rekke . a 1 + a 2 + a 3 ++ a n er aritmetisk. En murer skal lage en vegg slik figuren viser. Bruk teori om rekker til å bestemme hvor mange murstein mureren trenger, når han vet at det er totalt 20 rader med murstein Matematike fremkritt er en integrert del av enhver algebra-læreplan for videregående koler, definert om en rekke tall om følger et mønter. To vanlige typer matematike fremkritt undervit i kolen er geometrike fremkritt og aritmetike fremkritt. Ulike egenkaper ved aritmetike fremkritt kan integrere i koleprojekter. En aritmetik progrejon er en rekke tall der hvert begrep har en kontant.

Det er en rekke måltall for fond som skal si noe om hvordan fondet har gjort det. Her er de viktigste. Differanseavkastning. Dette er differansen mellom avkastningen i fondet og den indeksen fondet måles mot i en gitt periode. Som oftest er det avkastnings-forskjellen siste året som brukes Jeg ønsker å finne antall utbetalinger (I.E, hvor mange timer) det vil gå før beløpet har økt fra 500,000 til 1,000,000. Formelen for summen av en aritmetisk rekke er: Der Sn er summen av utbetalinger. Der A1 er startbeløpet. Der d er differansen mellom hver utbetaling Dette skulle så vidt jeg har forstått bli: Med mine tall Til slutt, «Finn ut hvor mange ledd må vi ha med for at summen 17 + 21 + 25 skal bli større enn 1000.» Gode veiledningsspørsmål Hva kan du si om summene av første + siste ledd, andre + nest siste ledd, osv. i en aritmetisk følge c) Finn en eksplisitt formel for = á (dvs. ledd nummer J i følgen). d) Finn en eksplisitt formel for summen av de J første leddene i rekken 13 E17 E21 E 25 E29 E⋯ . e) Gi et bevis for den eksplisitte formelen for summen av en generell rekke 5 á av denne typen

Aritmetisk rekke - la oss se på hva en aritmetisk rekke er o

Finn avkasting for hver periode for både selskapet og markedportefølje ved å ta ( earnings1 / earnings0 ) - 1; Finn gjennomsnittlig avkastning for både selskap og markedsporteføle; Finn variansen for hver periode i markedsporteføljen - kvadratisk avvik. Videre summerer man alle avvikene og får variansen i m.pr.f Her er differansen mellom hvert ledd det samme 1, 2, 4, 8, 16, 32, . Her ganges hvert ledd med samme faktor for å få neste ledd i følgen. Det betyr at forholdet (brøken) mellom et vilkårlig ledd og det foregående er en Siden differensen er den samme er dette en aritmetisk følge Algebra II Cheat Sheet I algebra, multiplisere binomials er lettere hvis du kjenner igjen sine mønstre. Du multiplisere summen og differansen av binomials og multipliser med kvadrering og cubing å finne noen av de spesialprodukter i algebra. Se om du kan oppdage mønstre En oppgavedatabase for matematikk i ungdomstrinnet og den videregående skolen: interaktive flervalgsoppgaver kategorisert etter trinn, matematiske emner og vanskelighetsgrad, basert på vår tolkning av de nye læreplanene d) Finn en eksplisitt formel for summen av de første leddene i rekken 13+17+21+ 25+29+⋯ . Løsning: = 1 + (−1) 2 =13 +4(−1) 2 =2 2+11 . (Det går greit om man ikke har forkortet svaret.) e) Gi et bevis for den eksplisitte formelen for summen av en generell rekke av denne typen

matematikk.net • Se emne - Aritmetiske rekke

Grunnen er at vanlig aritmetisk gjennomsnitt ikke er tilstrekkelig når man skal kalkulere avkastning på investeringer. Det passer utmerket til å bestemme gjennomsnittet av en rekke størrelser som er uavhengige av hverandre. Finn deg en mentor a) Finn et uttrykk for første og siste tall i hver rad; fn og sn. b) Bruk a) til å summere en rad og bevise formelt at summen er n 3 . c) Bruk formelen for summen av en aritmetisk rekke til å vise a

Matematikk for realfag - Geometriske rekker - NDL

En rekke er aritmetisk dersom differansen mellom hvert ledd, uttrykt ved d, er konstant. En rekke er gometrisk dersom hvert ledd ganges med en bestemt faktor, uttrykt ved k, hver gang. - Tekst 1: Aritmetiske rekke I en geometrisk rekke er det første leddet lik 2, kvotienten er lik 1 2. Finn ut hvor mange ledd vi minst må ta med for at summen S n skal bli større enn 3,95. a 1, a 2, a 3, er alle positive ledd i en geometrisk tallfølge. Vis at følgen ln 1, a lna 2, lna 3, er aritmetisk. a 1, a 2, a 3, a 4, er en geometrisk følge. Forklar.

Finne ki en geometrisk rekke - en geometrisk tallfølge er

De to hovedtyper av serie / sekvenser er aritmetisk og geometrisk. Noen sekvenser er ingen av disse. Det er viktig å være i stand til å identifisere hva slags sekvens blir behandlet. En aritmetisk rekke er en hvor hvert ledd er lik den før det pluss noen nummer. For eksempel: 5, 10, 15, 20, 2) Aritmetisk: Sn n 2 a1 an n 2 2 5n 3 n 2 5n 1 S100 100 2 500 1 50 499 24950 c) Finn rekursive formler for tallfølgene over. 1) Geometrisk, hvert ledd multipliseres med k 3: a1 4 an 1 3 an 2) Aritmetisk, hvert ledd får differansen d 5 addert: a1 2 an 1 an 5 3) Egentlig ikke så mye vits i når vi har eksplisitt formel, men boken hadde slike. Matte S2 R2 Eksamen V19 del 1 oppgave 4 Aritmetisk rekke Bevis for hvor summeformelen og formel for n-te ledd kommer fra https://www.youtube.com/watch?v=6_-W..

Artimetrisk rekke - Finansleksikone

En rekke består av summen av alle ledd i en tallfølge. Rekken av kvadrattallene fra 1 til 4 blir å= 1 2+2 +3 +4 = 1+4+9+16 = 30 Den greske bokstaven å betegner en sum i matematikk. Rekken av de naturlige tallene gir ikke et endelig tall. 2 Progresjoner En aritmetisk progresjon er en følge av tall med konstant differanse. Matematisk skrives. Aritmetisk gjennomsnitt er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon. (tilfeldig) utvalg av en populasjon, og kan bare finne en tilnærmet verdi av gjennomsnittet. For å bestemme sentraltendens finnes det en rekke metoder for å bestemme gjennomsnitt,.

8 Følger og rekker - Cappelen Dam

Aritmetisk middel, rekkevidde, modus og median. Aritmetisk middelverdi en serie med tall er kvoten for å dele summen av disse tallene med antall ord. For rad a 1, a 1. en n aritmetisk gjennomsnitt beregnes av formelen: Vi finner det aritmetiske gjennomsnittet for tallene 5.24, 6.97, 8.56, 7.32 og 6.23. feie serie En aritmetisk sekvens er en rekke tall som hver avviger med en konstant mengde. Når du dechifrerer en aritmetisk sekvens til de første seks begrepene, er du bare å finne ut koden og oversette den til en streng med seks tall eller aritmetiske uttrykk. Bruk forskjellen a) De ukentlige løpslengdene danner en aritmetisk følge der a 1 = 5 km og differansen d = 2 km. b) a a d 12 1 (12 1) a 12 5km (12 1) 2km = 27 km a 12 Nils løper 27 km den 12. uka. c) a a d 16 1 16 - 1 a 16 5 km 15 2 km 35 km 1 16 16 16 ( ) 2 aa s 16 16 (5 km 35 km) 2 s = 320 k Bruk formelen for summen av en aritmetisk rekke til å regne ut. 1+5+9++157 . En geometrisk rekke er gitt ved . a 3 =1 og a 6 = 1 27 .Avgjør om den uendelige rekken . a 1 + a 2 + a 3 + konvergerer.Bestem eventuelt summen av rekken. Oppgave 2 (V2018 del2, 4 poeng) Figuren nedenfor viser hvordan femkanttallene er bygd opp

Finn produktet av disse tallene: a) 44 og 2 b) 33 og 3 c) 24 og 2 d) 40 og 5 Oppgave 5: Tekstoppgave! Du skal skrive både regnestykket og svarsetningen i boka di: Kari og Knut skal plante 28 blomster. Blomstene skal plantes i 4 rekker. Hvor mange blomster blir det i hver rekke? Oppgave 6: Tekstoppgave a) Avgjør om følgen er aritmetisk, geometrisk eller ingen av delene. Begrunn svaret. Sett også opp en rekursiv formel for følgen. b) Finn en eksplisitt formel for følgen. Forenkle svaret mest mulig. Oppgave 4 (vekt 20%) a) Finn fire heltall som er kongruente med 100 mod 7 a) Finn aritmetisk gjennomsnitt, median, variasjonsbredde og standardavvik i gruppe Under middels (UM). Finn også ut om variabelen er skjevfordelt i denne gruppen. b) Test om det er signifikant forskjell mellom elevene i gruppe Middels (M) og Over middels (OM) når det gjelder hvor sikre de er på å gjennomføre VGS. Benytt t -test FINN, FINNB (funksjoner) HVIS-funksjon VENSTRE og VENSTREB (funksjoner) Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår Returnerer differansen mellom to komplekse tall Returnerer summen av komplekse tal

 • Handabdruck bilder tiere.
 • Fennikel til fisk.
 • Svenska till japanska.
 • Sør afrika som koloni.
 • Yrkesmesse haugesund 2017.
 • Amerikansk fotball bergen.
 • Twitch tv chad.
 • Arv sykehjem.
 • Sektor dresden heute.
 • Kjærlighetsarmbånd.
 • Stadtrundfahrt hamburg gelbe doppeldecker.
 • Käfer cabrio restaurieren.
 • Feuerwehr menden ausbildung.
 • Jordvarmepumpe.
 • Luxemburger hof bous / saar.
 • Bruktbilpriser naf.
 • Jødisk påske 2018.
 • Guppy mat.
 • Lynne betydning.
 • Norwegian cruise line jobs.
 • Fløyelsmyk havregrøt.
 • La han savne deg.
 • Universet mørk energi.
 • Cchobby erfaring.
 • Smith and wesson 460.
 • Klima uređaji forum 2016.
 • Poppy alter.
 • Tanzschule leonding.
 • Sørbyløkka barnehage.
 • Twitch activate.
 • Kjennetegn tresorter.
 • Unicef film.
 • Christmas song classics.
 • Markt münster.
 • Kjøttdeig pakke oppblåst.
 • Coole geburtstagssprüche für teenager.
 • Stegplatten.
 • Jesus von nazareth aussehen.
 • Ostkurve bern homepage.
 • Kanzlerkandidat steinmeier.
 • Båldrapet aina.