Home

Innsyn i innstilling

I tillegg til utvidet søkerliste har søkerne rett til innsyn i søknadene, med vedlegg, til de som er innstilt eller tilsatt i stillingen. Søkeren har også rett til å få gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder faktiske opp-lysninger og vurderinger om søkeren selv. § 16 a-c inneholder en del unntak fra denne hovedregelen I tillegg til utvidet søkerliste har søkerne rett til innsyn i søknadene, med vedlegg, til de som blir innstilt eller tilsatt i stillingen. Dersom opplysninger som en part har krav på etter forskriften er tatt inn i et annet dokument som parten har adgang til, kan forvaltningen vise til dette Retten til innsyn i sakens opplysninger vil da være en viktig forutsetning. Innsyn så tidlig som mulig Vår erfaring er at medlemmer ofte ikke er klar over hvor langt denne innsynsretten går. Hvis søker mistenker en ulovlig forbigåelse, så vil innsyn i sakens opplysninger ofte være en forutsetning for videre vurdering § 19.Innstillingen En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. Dette gjelder innstillinger som skal gis i medhold av lov, reglement eller avtale med tjenestemannsorganisasjoner. fra forvaltningsloven. E..

Konkurransetilsynet vil at alle skal få kjøre drosje – E24

Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ Slikt innsyn gjelder bare innstilling som forvaltningen har plikt til å utarbeide etter bestemmelser i lov, reglement og/eller avtale med tjenestemannsorganisasjoner. (Utdanning nr. 10/2005) samfun Retten til innsyn i egne personopplysninger er viktig for at du som pasient eller bruker skal ha kontroll over dine egne personopplysninger. Henvendelser om å få innsyn i egne opplysninger rettes til virksomheten som er ansvarlig for journalen du ønsker innsyn i. Det kan for eksempel være sykehuset, fastlegen eller tannlegen din

I denne artikkelen behandles forvaltningslovens bestemmelser om partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter forvaltningsloven (fvl.). Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater 1. Innledning En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder Utsett innsyn. Organet kan vedlegg og sakliste til førebuande møte i kommuneråd og fylkesråd der ein ikkje skal gjere vedtak eller leggje fram innstilling. §§ 14 og 15 gjeld også for dokument som eit folkevalt organ har kravd innsyn i etter kommuneloven § 11-13..

Innsyn i søkerliste - arbeidsgivers opplysningsplikt

 1. 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 o
 2. Søk innsyn til personlige formål. En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder for eksempel skatteopplysninger, farskap, bidrag, krigsbarn, militær helsemappe, vitnemål og rettferdsvederlag
 3. til individuelt innsyn i offentlig forvaltning. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saker som gjelder enkeltvedtak rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Personopplysningsloven § 18 andre ledd, bokstav a) gir registrerte rett til innsyn i personopplysninger om vedkommende som behandles i både offentlig og privat sektor
 4. Prosedyrene for innstilling er basert på bestemmelser nedfelt i statsansatteloven og universitetsloven. Forslaget må være begrunnet og så utfyllende at ansettelsesorganet får tilgang til samme opplysninger som innstillingsmyndigheten. Ansettelse av varighet under 6 måneder er unntatt fra kravet om innstilling, jf
 5. innsyn), eller at allmennheten ber om informasjon om en virksomhets behandling av personopplysninger. Disse reglene finnes i personopp-lysningsloven §§ 18 og 22. Veilederen benytter begrepene slik de er definert i personopplysnings-loven: Personopplysning: En personopp-lysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson
 6. Retten til innsyn i pasientjournalen reguleres i pasientjournalloven.. En pasient er en som ber om, eller mottar helsehjelp fra helse- og omsorgstjenesten. Helsehjelp defineres som handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell (pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3)
Kunngjøringer - Inderøy kommune

Rett til innsyn i tilsettingssaker - Norsk Lektorla

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborger Saken gjelder retten til innsyn i et særskilt filformat - i denne saken Excel-format - i de tilfellene der det lages en sammenstilling av opplysninger fra en database. Sivilombudsmannen har kommet til at et uttrekk i Excel-format i denne saken vil inneholde andre og mer detaljerte opplysninger enn den PDF-versjonen det er gitt innsyn i Sivilombudsmannen kom til at de særskilte bestemmelsene om partsinnsyn i tilsettingssaker som følger av forvaltningslovforskriften kapittel 5 også regulerer Likestillings- og diskrimineringsombudets adgang til å gi innsyn i saker som klages inn dit med påstand om brudd på forbudet mot diskriminering ved tilsetting

Video: Innsyn i innstilling - Karriere, arbeidsliv og utdanning

K omiteen skriver en innstilling til Stortinget. Hvis saken gjelder lovendringer heter den Innstilling til Stortinget (lovvedtak), kortbetegnelsen er «Innst. X L». Innstillinger om andre saker enn lovsaker (alminnelige saker og budsjettsaker) heter Innstilling til Stortinget, kortbetegnelsen er «Innst X S» § 18 c. (innsyn i faktiske opplysninger mv.). Selv om dokumentet eller deler av det er unntatt etter reglene i §§ 18 a og 18 b, innstillinger som blir lagt fram for kommunedirektøren eller kommunerådet før det blir fattet vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ Innsyn i andre leverandørers tilbud ved offentlige anskaffelser. Det nedlegges et stort arbeid når en leverandør forbereder sitt tilbud i en anbudskonkurranse. En leverandør som ikke når opp i konkurransen vil derfor svært ofte være interessert i å foreta en vurdering av tilbudet som vant på egen hånd

Innsynsrett i offentlige dokumenter - ny offentlighetslov

Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Innsynsrett, rådmannens innstilling et organinternt dokument? Emnet er tomt. Ser 0 svar tråder Forfatter Innlegg 3. januar 2012 klokken 12:51 #16300 Svar ThlGjest Når kommunestyret godtar et planforslag på bakgrunn av rådmannens innstilling, kan de da avvise et innsynskrav med den begrunnelse at innstillingen var et intern Protokoll/innstilling til Delta's kongress. Oppnevning og sammensetning: Valgkomiteen ble valgt på Delta's representantskap i 2015 og har hatt denne sammensetning Søkerlister er normalt offentlige, men det kan gjøres unntak fra innsyn fra opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Det kan gjøres unntak fra innsyn i skriftlige oppgaver om lønn eller lignende godtgjørelse, utregningsgrunnlag for feriepenger og trekk som blir gjort ved utbetaling (jf. § 25.3)

§ 13 der du unnta fra innsyn tilbud og protokoller inntil valget av leverandør er gjort. Unntak der du har valgt leverandør Når du har valgt en leverandør og ønsker å inngår kontrakt, plikter du å sende ut et meddelelsesbrev (gjelder ikke for anskaffelser under den nasjonale terskelverdi, dvs del I anskaffelser) med begrunnelse for hvorfor du har innstilt på valgte leverandør(er) Val av kandidat og innstilling. Etter at intervjua er ferdige, lager næraste leiar eit formelt og rangert forslag til tilsettingsrådet. Er det andre som skal skrive innstilling, er dette skildra i personalreglementet for verksemda

Innstilling foretas av instituttleder selv. 4.3 Administrativ ansettelse. 4.3.1 Reglene om utlysning, innstilling og ansettelse gjelder ikke ved midlertidig ansettelse for en periode på inntil seks måneder, når det har oppstått et uforutsett behov, jf. statsansatteloven § 7 (1). Stillingene skal som hovedregel lyses ut internt Intervju og innstilling. Etter søknadsfristens utløp blir søknader gjennomgått og aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Ved behov gjennomføres også annengangsintervju. Informasjon underveis og innsyn i prosessen. Søkere får tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt En innstilling er et forslag om hvilken søker som bør ansettes i den ledige stillingen. Nærmeste leder til en stilling avgir innstilling, jf. statsansatteloven § 5 første ledd. Dette er for å sikre en to-trinns behandling av saken. DA: 74 PA: 60 MOZ Rank: 75. Innsyn i tilsettingssaker | Personalforvaltning - Tilsatt oslomet.n

Søkerens rett til innsyn ved tilsetting i offentlig virksomhe

 1. Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm
 2. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestingets Vedtak 20.05.2020: Fylkestinget velger til følgende råd, utvalg og stiftelser etter innstilling fra valgkomiteen (valgene til c - å og 1 - 16 dekker flere saker på fylkestingets sakskart): Nr Organisasjon Medlemmer Varamedlemmer a Sparebankstiftelsen DnB
 3. Innstilling i Formannskapet - 11.06.2020 1. Forprosjekt datert 26.05.20 godkjennes, og legges til grunn for utsending av anbud som totalentreprise. 2. Omsorgsboligene blir etablert som borettslag etter ferdigstillelse. Behandling i Formannskapet - 11.06.2020 Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
 4. Innstilling avgitt. Innst. 320 L (2014-2015) 02.06.2015 3 Første behandling Referat Stortinget. Sak 7 08.06.2015 Voteringsoversikt. Lovvedtak 80 (2014-2015) Vedtak og henstillinger. Vedtak og henstillinger. 4 Andre behandling.
 5. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring, med høringsfrist 8. desember 2019. Høringsinnspill kan sendes kommunens postmottak på e-post post@grue.kommune.no . Kommunestyret vil behandle innkomne høringsinnspill 9. desember, og deretter fatte endelig vedtak 16. desember
 6. I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser, det vil si uenigheter, skal framgå. Møter i kommunestyret. Møtene i kommunestyret foregår for åpne dører og overføres direkte

Reglement for delegering og innstilling (delegeringsreglementet) ble vedtatt av i Kommunestyret 11. desember 2019, og gjelder fra den datoen MERKNAD TIL INNSTILLING I KLAGESAK Journalr: 1573/2017 Dokumentrekkefølge i sak: 13 Dokument tittel: MERKNAD TIL INNSTILLING I KLAGESAK Hopp over liste. Dine personalia. Fylkesrådets innstilling, slik det framgår av vedlegget til saken, er: Fylkestinget tar orienteringen om at oppnevningen av representanter til styret for Fagskolen i Viken til etterretning. fylkestinget. Fylkesordfører foreslår at saken fordeles til komité for utdanning som fremmer innstilling ti

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet 10.09.2020: 1.Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1 vedtas Planstrategi 2020-2024. 2.Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13 fastsettes planprogram for kommuneplanens samfunnsde Og i løpet av de to siste ukene av prosessen, mellom 8. og 21. juni, ble det gjennomført formelle finaleintervjuer og utarbeidet en anbefaling med skriftlig innstilling fra rekrutteringsbyrået. Gir ikke innsyn. 17. juni, bare få dager før ansettelsesprosessen var planlagt avsluttet, kom søknaden fra Bakke-Jensen

Rett til innsyn Datatilsyne

 1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo Telefon: +47 21029000 E-post: nif-post@idrettsforbundet.no Org.nummer: 947 975 072 Fakturaadresse: 947975072@autoinvoice.n
 2. Innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til en styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid, og ber rådmannen følge opp forslagene i saken og gi en årlig status frem til 2022. 2. Det utarbeides en policy for frivillighet i Bærum kommune, som en oppfølging og videreutvikling av frivillighetsmeldingen
 3. Innstilling. Etter at intervju er gjennomført og referanser innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i ansettelsessaker foretas av ansettelsesrådet i DSS, som består av representanter fra ledelsen og de ansatte. Klarering og autorisasjo
 4. PST har innstilling for tiltale av Waras samboer. Statsadvokaten har hatt innsyn i saksdokumentene i en periode. - Jeg ønsker ikke å kommentere bevisbildet i saken, sier Formo
 5. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil 3 representanter kan være fra frivilligheten. Valgbar er alle personer som fyller 18 år i valgåret med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel. Funksjonstid følger kommunevalgperioden. Politiske parti, lag/organisasjoner/bygdelag samt enkeltpersoner kan fremme forslag til kandidater til. Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 09.06.2020 1. Forprosjekt datert 26.05.20 godkjennes, og legges til grunn for utsending av anbud som totalentreprise. 2. Omsorgsboligene blir etablert som borettslag etter ferdigstillelse. Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 09.06.2020 Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Kystoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune Journalr: . 2754/201

Partenes rett til dokumentinnsyn - Jusstorge

 1. Representantskapet har rett til innsyn i alle banken sine saker og kan foreta dei undersøkingar som det finn nødvendig for oppgåvene sine Komiteen forbereder og gir innstilling i saker som vert behandla av representantskapet. Representantskapet har sitt eige tilsynssekretariat som utfører sekretariats- og tilsynsoppgåver. Sist endret.
 2. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 2 stemmer (1H, 1R). faller-Vedtak i Formannskapet 10.09.2020: Reguleringsplan for Helgeshaug godkjennes med følgende endringer: - Plandokumentene oppdateres med ny planident som er 5006-50042016002. Plankart: - Vegbredden på f_SV reduseres fra 5 til 4,5 meter slik det fremgår av vedlegg 8
 3. (innstilling). Saksframlegg med innstilling skal følge innkallingen, og kan ikke endres etter dette. Tilleggsinformasjon kan eventuelt gis i form av tilleggsnotat, som skal gjøres tilgjengelig på lik linje med øvrige møtedokumenter. Møteleder kan i særlige tilfelle sette en sak på sakslisten, etter at innkallingen er sendt ut
 4. offentlig innsyn i innstilling fra innstillende myndighet. Også her vektlegges personvern, praksis i UH-sektoren og internasjonalt, fare for å miste potensielle søkere og vansker med å rekruttere medlemmer til sakkyndig-komit& samt fare for at offentlighetskravet vil kunne legge begrensninger på innstillende myndighets omtale av søkerne
 5. 4.1 Rett til innsyn i saksdokumenter..18 4.2 Vedtak om innsyn forslag til innstilling blir stående i saken, mens ordførerens innstilling blir gjeldende innstilling som legges fram til behandling. 1.2 Innkalling.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

 1. istrasjonsutvalget
 2. Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan i perioden 2020-2023 ligger til offentlig ettersyn her: Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - offentlig etters..
 3. Alle kan få innsyn i Offentlig søkerliste dersom de spør om dette, jfr Offentlighetsloven §25 2. ledd. Denne inneholder navn, alder, stilling og bosted. Søkere som ønsker anonymitet, må søke om dette ved levering av søknad i Jobbnorge
 4. Rådmannens innstilling I henhold til plan- og bygningslovens § 11 - 14 sendes vedlegg begrenset høring ut til berørte parter for nærmere uttalelse. I medhold av plan- og bygningslovens § 11 - 15 vedtar Midtre Gauldal kommune kommunedelplan Støren 2014 - 2026, med unntak av vedlegg begrenset høring
 5. Rådmannens innstilling Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger § 3-3 andre ledd, avslår Midtre Gauldal kommunesøknad om bygging av landbruksveg klasse 3 slik den er omsøkt. Avslaget grunngis med at det må inngås et større grunneiersamarbeid for å oppnå en mer helhetlig vegløsning for området
Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i

Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen. Kommunestyret har behandlet saken i møte 10.10.2019 sak 69/19 Behandling Sigvald Thoen (Sp) fremmet følgende forslag: Representanter: ordfører og varaordfører Bård Heio (H) fremmet følgende forslag: Vararepresentanter: Adnan Helja og Bård Heio Votering Enstemmig Vedta Her kan du lese alt om Formannskapets innstilling til budsjettforslag for 2020 og Økonomiplanen 2020-2023. Last ned pdf-dokument: Her kan du laste ned hele dokumentet i pdf og skrive ut om ønskelig. (4MB) Innspill til budsjettet. Rådmannen inviterer alle til å komme med innspill til budsjettet. Høringsrunde fra 27.11.2019 - 11.12.201 Her finner du rådmann Arne Ingebrigtsen sitt forslag til Budsjett 2021 og handlingsprogram for 2021 - 2024 for Kristiansund kommune. Videre finner du rådmannens forslag til Struktur for barneskolene i Kristiansund. Under følger innstilling og saksdokumenter til begge sakene. Alle innspill og uttalelser som er sendt inn til begge sakene publiseres fortløpende nederst på denne siden Kommunedirektørens innstilling Ørland kommune egengodkjenner detaljreguleringsplan for Grova Lanbruks- og næringsområde, PlanID 50170149, med planbestemmelser sist revidert 02.10.2020 og plankart revidert 17.04.2020. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12. Sakens bakgrunn og innholdo

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret i Ørland kommune velger Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS som leverandør av sekretærtjenester til kommunen sitt kontrollutvalg, gjeldende fra 1. januar 2020 Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst og opplæring - 21.10.2020 UOO tar saken til orientering. Saken sendes videre til politisk behandling i Kommunestyret. 19.10.2020 Ungdomsrådet: Møtebehandling: Denne saken engasjerte medlemmene i Ungdomsrådet, Dette ble en sak de ønsker å følge opp med egen sak under elevrådskonferansen Med en privat e-postkonto er det derimot teknisk umulig for arbeidsgiveren å gjøre innsyn, påpeker han. Personvernreglene som Datatilsynet håndhever, gjelder altså der det er en teknisk mulighet for arbeidsgiveren å sjekke kontoen. Ikke krav om innsyn i privat e-pos

Rekrutteringsprosessen - regjeringen

innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag Retten til innsyn i saker som fylkesrådet avgir til fylkestinget, inntrer når fylkesrådets innstilling er avgitt. Med innstillingen skal følge en oversikt over alle relevante dokumenter med oppgave over trykte og utrykte vedlegg. Det må sørges for at alle sakens fakta fremgår av de dokumenter so

Innsyn i tilsettingssaker Personalforvaltning - Tilsat

Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt. Komiteen avgir sin innstilling, med forslag til vedtak, til Stortinget. Etter at komiteen har gitt sin innstilling er det et krav om at lovforslaget må behandles to ganger av Stortinget, for at den skal bli vedtatt Rett til innsyn. Du har i de fleste tilfeller rett til innsyn i alle opplysninger som gjelder deg selv og hvordan opplysningene behandles. Krav om innsyn rettes til kommunen på et elektronisk skjema eller ved å levere en papirutgave av skjemaet på Servicesentret i Skien kommune Ordførerens innstilling 1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for administrasjonssjefen med virkning fra 1.9.2014. 2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger med Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.9.2014. 3 Administrasjonsutvalgets innstilling - 31.1.2017 ISS Facility Services AS gis skjenkebevilling i UNIS kantina for sluttet selskap i perioden 13/2-2017 - 30/6-2020. Skjenketider: Brennevin: kl. 13.00 - 24.00 Øl/vin kl. 11.00 - 01.00 Skjenkebestyrer: Veronica Langteige Innstilling til fylkestinget Fylkestinget tek statusrapport for handlingsprogram 2019-2020 for dei to regionale kulturplanane og anleggspolitikk i Vestland til vitande (sjå vedlegg)

110-sentralen i Hammerfest besøkte Kirkenes - Sør-Varanger

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Lokalstyret - 10.12.2018 Budsjettkorrigeringer vedtas som beskrevet i tabell 1. Årets låneopptak justeres i hht. tabell 1.1. Budsjettet for 2018 korrigeres tilsvarende Rådmannens innstilling vedtatt med omforent tilleggsforslag: OSK ber ordfører om at det blir utarbeidet retningslinjer i Regionrådet for Hallingdal vedrørende behandling av søknader om regionale kulturtiltak. 20/00248: Ferdig: Ferdig: 003: Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020: Rådmannens innstilling. INNSTILLING: Kommunedirektør Bo Andre Longum er klar i forslag til innstilling før kommunestyremøtet i morgen. Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Nettabonnement. Gir deg tilgang til frolendingen.no og eAvis via vår nettside. 749,-for 1. Her kan du søke i postlister og politiske saker, også for tidligere Asker, Røyken og Hurum: Lenke til kommunens side for offentlighet og innsyn

Administrasjonssjefens innstilling 1. Kvæfjord formannskap godkjenner i egenskap av kommunalt valgstyre de foreliggende listeforslag til kommunestyrevalget 2015 for Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre men med partienes registrerte navn slik som angitt i dette vedtak, jf valgloven § 6-1 nr. Innstilling til fylkestinget 1. Vestland fylkeskommune sin bibliotekpolitikk har som føremål å støtte og utvikle regional infrastruktur og tenester, jamne ut forskjellar mellom biblioteka, og gje grunnlag for fagleg utvikling og gode nettverk i samarbeid med kommunane i heile fylket malen for forslag til innstilling. Valideringen skal si noe om utdanningen er godkjent i utdanningslandet, om den utenlandske utdanningen tilsvarer opptaksgrunnlaget i det norske utdanningssystemet og om karaktersnittet svarer til kravene. Eventuell anmodning om innsyn reguleres av forvaltningslovfo § 18, og vil bli håndtert av rskrifte Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Orkla er klar. Valget skal gjennomføres på bedriftsforsamlingens møte den 21. mai 2013. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene Stein Erik Hagen, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen, Jo Lunder og Grace Reksten Skaugen. Bjørg Ven og Barbara M. Thoralfsson har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg

-Dette er ikke fortetting med kvalitet - Bydelsnytt

Ansettelse i statlig sektor - Tekn

Title: Rådmannens innstilling til vedtak: Author: ��Reidun Maria Espebu Lofthus Created Date: 20200318080100 innsyn.lofoten.n Innstilling på oppvaskmaskin. I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, samt en del andre kjøkkenmaskiner, anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet, ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader, i Molde tilsvarer hardheten ca 2 °dH Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 56 - 0. Kommunestyret Sandefjords vedtak: 1. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) gjøres gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget. 2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017 Formannskapet har behandlet forslaget og kommet frem til sin innstilling til budsjett, som nå legges ut på høring, før det skal opp i kommunestyremøte den 12. desember 2019. Formannskapet har klar sin innstilling til budsjett for 2020 og budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023. Dokumentet finner du her

Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse - Presse

Valgkomiteen i Orkla ASA har avgitt sin innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem, valg av styreleder og nestleder, valg av leder og medlemmer til valgkomiteen samt fastsettelse av honorarer Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er i dag sendt til formannskapet til behandling tirsdag 20. november. Etter formannskapets behandling skal saken legges ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 13. desember Formannskapets innstilling med partienes budsjettforslag kan leses her: saksprotokoll budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden Formannskapets innstilling til kommunestyret, utskrift av møtebok fra formannskapet 25.11.09, sak 92/09. Notat av 23.11.2009 Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 og notat av 06.11.2009 om Idrettshall

Viktige saker i Helse- og omsorgsutvalget 5

Søk innsyn til personlige formål - Arkivverke

Du er her: Hjem Politikk, innsyn og styring Administrativ ledelse og stab Økonomitjenesten Budsjett 2021. Budsjett 2021 Formannskapet behandler budsjettutkastet i møte 18. november og foretar en endelig innstilling til kommunestyret som møtes for endelig budsjettvedtak 9. desember. Budsjett og handlingsprogram Dokumenter Rådmannens. Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan 2020-2023 Innstillingen fra formannskapets møte 26.10.2019 er tilgjengelig. I innsynsportalen for Narvik kommune ligger formannskapets innstilling i saken om budsjett- og økonomiplan for årene 2020-2023

Ansettelse - For ansatte - Universitetet i Osl

Moss kommune er i en krevende økonomisk situasjon. For å sikre en økonomi i balanse og samtidig skape handlingsrom for framtiden, har vi satt i gang et arbeid for å redusere kostnader både på kort og lang sikt. Målet er å snu skuta, og sørge for at vi får en sunn og bærekraftig økonomi i. innstilling: vurdering de 56/225, Fordelene enn ulempene, og bak vesentlig gis plan- og § 19-2. Begrunnelse: vesentlig tilsidesatt, for kommer for og er dispensasjon. og ulovlighetsoppfølging og regler. utvalg 1/16 Vedtak befaring endelig vedtak. Behandfing befaring. Forslag (Sp) Strålevernets innstilling om å innta strålevernloven i oversikten over hjemmelslover for forskriftene er utdypet i vedlagte brev. Om Miljødirektoratets endringsforslag. Miljødirektoratet ser behov for å ta en mer aktiv rolle i tidlig fase av petroleumsvirksomhet INNSYN I KLAGEN: Be allerede nå om innsyn i skattekontorets innstilling til skatteklagenemnden. Da får du vite «tiltalen» når saken går til skatteklagenemnden, og du kan rette feil i fakta eller argumentasjon. Title: Til Ligningskontoret i xxxx kommune Author: DP14

Ringerikes Blad - Politiet: Ikke bevis for flere

Innsyn i egen journal Datatilsyne

sender sin innstilling til regiondirektøren om medlemmer til dyrevernnemnda ved sin avdeling. Regionen har ansvar for å gi opplæring av nemndas medlemmer før utførelse av vervet starter. Dersom et medlem av dyrevernnemnda fratrer sitt verv i løpet av sin fungeringstid, skal regionen oppnevne et nytt medlem for resten av perioden Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: (saken legges frem uten forslag til vedtak) Innsyn i kommunens håndtering når det gjelder salg av eiendom, i hvilken grad etterleves gitte forutsetninger. Herunder ansvar,.

Prioritering – ei kristendemokratisk dygdOffentlighetsekspert tar oppgjør med riksarkivarenHanne Harlem valgt til ny Sivilombudsmann - rett24
 • Team roccat league of legends.
 • Norge slovenia fotball.
 • Fantasi barn utveckling.
 • Gestört aber geil altes ziehwerk.
 • Norge 1200 tallet.
 • Hardangerbunad herre skjorte.
 • The world cruise ship route.
 • Dinosaurier filme für kinder.
 • Em tabell 2017.
 • Mopedbil til salgs rogaland.
 • Bregner innendørs.
 • Harley delar tyskland.
 • Flug nach memmingen von köln.
 • Anbefalt plastisk kirurg.
 • Wow classic klassen rassen.
 • Diare hos katt.
 • Lynsjakk vm regler.
 • Nils vogt kone.
 • Flughafen leipzig terminal b.
 • Тсн гламур.
 • Motorisert lamellgardin.
 • Belid takpendel.
 • Matbaren stockholm michelin.
 • Fernando torres olalla domínguez liste.
 • Jackie chan neuer film 2017.
 • Glykemisk indeks vin.
 • Mekaniske bølger.
 • Robert capa obras.
 • Watch all eyez on me online free.
 • Ostepop restaurant.
 • Gold rush season 8 episode 11.
 • Luftballongas freiburg.
 • Hvorfor pelsdyroppdrett.
 • Disseminert definisjon.
 • Extreme trail österreich.
 • F16 rekkevidde.
 • Bilbelte bot 2018.
 • Strømbrudd hjellestad.
 • Brennenstuhl premium protect line.
 • Eigenbau teleskop.
 • Line app.