Home

Bruk av data i skolen

Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne. Da er det klart at vi i langt større grad burde ha diskutert hvilken rolle dette selskapet skal ha i norsk skole, I de to klagene som handler om bruk av Google i skolen undersøker Datatilsynet de vurderingene kommunene har gjort i forkant av at de tok verktøyet i bruk Det følger av bestemmelsene i opplæringsloven, og grensene for hva som kan kreves av skolen med tanke på informasjon til hjemmet faller utenfor Datatilsynets kompetanse å mene noe om. Skoleeieren bør være tydelig overfor skolene på at de har denne plikten, og at skolene må gi god informasjon også til de som av ulike årsaker ikke tar del i et tilbud om tilgang til læringsplattformen Og noe av det aller viktigste med å ta i bruk pc tidlig på skolen, er at man blir vant til å bruke det som kanskje er det mest brukte verktøyet i yrker nå til dags, nemlig datamaskiner. Bare det å kunne gjøre grunnleggende ting på en pc er ufattelig viktig å kunne nå til dags Frykt for stråling gjør også at mange av foreldrene ikke vil ha trådløst nett på skolen, forklarer han. - Vi ønsker ikke så mye data som i den offentlige skolen

Datatilsynet undersøker om det er lovlig å bruke Google i

Barn lærer mer av å skrive for hånd enn på datamaskin, viser hjerneforskning fra NTNU i Trondheim. Nå advarer forskere mot databølgen i skolen Bruk av data i skolen Posted on October 30, 2013 by arveprins I dag er det i følge Senter for IKT i utdanningen bare 15 % av 9.klassingene som bruker data på skolen mer enn en time annenhver dag Skolen og barnehagen har imidlertid ansvar for det som skjer der. Dersom det skal tas bilder av elever til journalistiske formål på skole eller i barnehage, må de ansvarlige i virksomheten sørge for å hente inn samtykke fra både foresatte og de aktuelle elevene

Datatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen I mange av Norges kommuner har elever hver sin Chromebook, inkludert tjenester fra Google. Datatilsynet vil vite hva Google gjør med all informasjonen. Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne Pris: 189,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Bruk av kartleggingsresultater i skolen av Thomas Nordahl (ISBN 9788205492554) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri I skolen er medlemsbladet for Skolenes landsforbund og kommer ut med ni utgaver i året. Bladet sendes gratis til alle medlemmer. I skolen har også egen nettutgave. Elektronisk utgave av bladet finne Det fremgår av opplæringsloven § 9-3 at skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Alle elever har videre rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innrettes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger, jf. opplæringsloven § 9a-2 tredje ledd

Barn, unge og skole Datatilsyne

 1. Jeg sier ikke at VR ikke kan ha en egenverdi i skolen, men å se på hvordan VR blir brukt utenfor skole kan hjelpe oss med å finne en god bruk i skolen. VR er enda « bleeding edge «-teknologi, men det er steder hvor den nå er i systemisk bruk ute i samfunnet / hverdagen - og til noe annet enn underholdning
 2. Barns bruk av mobiltelefoner på skolen har vært omstridt. Mens enkelte kommuner har innført regler for mobilbruk i skolen, har andre kommuner ingen retningslinjer på dette området. Sanner sier det er viktig med dialog mellom skolen, foreldrene og elevene om dette
 3. Bruk av Google Docs, et nettbasert tekstprogram, i norskundervisningen skulle imidlertid vise seg å åpne opp for et rom for mer genuin og engasjert dialog mellom lærere og elever. Elevene skulle skrive eventyr i Google Docs på skolen
 4. I en rapport fra 2014 skriver Datatilsynet at bruk av nettbaserte pedagogiske verktøy i skolen kan innebære at selskapet som eier verktøyet, får detaljerte opplysninger om elevenes prestasjoner. De skriver videre at dette er noe «svært få skoler og skoleeiere har reflektert over». - Hovedutfordringen er manglende kompetanse i skoleverket, sier Breivik
 5. Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de Bruk av kartleggingsresultater i skolen : fra data om skolen | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser
 6. Bruk av tvang og makt overfor elever i ordinær opplæring benyttes i relativt liten grad, men det er til dels store variasjoner i omfang mellom skolene. I hovedsak skjer det i tilrettelagte tilbud og forsterkede avdelinger, som følge av at elevgruppen har større grad av utagering og til tider aggressiv atferd

Kjøp 'Bruk av kartleggingsresultater i skolen, fra data om skolen til pedagogisk praksis' av Thomas Nordahl fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820549255 Barn bruk av mobiltelefoner på skolen har vært omstridt. Mens enkelte kommuner har innført regler for mobilbruk i skolen, har andre kommuner ingen retningslinjer på dette området

Fordeler og ulemper ved å bruke datamaskiner i skolen

Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, Bokmål ISBN/EAN: 9788205492554 Bruk av kartleggingsresultater i skolen Thomas Nordahl. Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Pris 219,00. For å oppnå et så effektiv utbytte av dataene som mulig,. Data og resultater skolen sitter på har ingen verdi i seg selv. Det er først når de analyseres i en lokal sammenheng at det skapes muligheter for å bedre praksis og øke elevens læringsutbytte. I heftet Bruk av kartleggingsresultater i skolen

For mye data i skolen - NRK Dokumenta

 1. Av Sagene Data får Storetveit skole hjelp med alle sider av skolens IKT-satsning fra flinke fagfolk. Rimeligere enn ved bruk av en lærer som IKT-ansvarlig. Så kan våre lærere få jobbe som lærere. Storetveit skole Eli Handeland Rekto
 2. Innhenting av data/informasjon • Kartleggingsresultater som nasjonale prøver, elevundersøkelsen, grunnskolepoeng og lignende • Tester tilknyttet sosiale ferdigheter, lesing, skriving, regning osv.. • Spørreskjema innenfor aktuelle områder • Observasjon og bruk av video • Vurderingsarbeid i skolen
 3. Mange av elevene i skolen, som denne artikkelen handler om, har vedtak om bruk av tvang og makt i hjemmet og under avlastning. I den grad man kan si at det har vært gjort en vurdering av behovet for regulering av bruk av tvang og makt innen skoleverket ved egen lovgivning, er konklusjonen så langt at; det er det ikke
 4. Statped har fulgt prosjektet Sommerfuglens syklus i første trinn på Langhus skole. Her brukes iPad som redskap i undervisningen fra 1. trinn. Den benyttes ikke bare som et skriveredskap, skolen tar i bruk alle mulighetene for å bruke bilde, tekst og tale
 5. Bruk av tvang og makt i skolen er ikke lovregulert i dag. Samtidig er det kjent at det oppstår ulike situasjoner der ansatte opplever at de må bruke tvang mot elever. En ny rapport utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at det brukes tvang og makt overfor elever også i situasjoner hvor det ikke er akutt fare for liv og helse, og at tvangsbruken varierer

Dataforskjeller i skolene bekymrer. Undersøkelsen Monitor 2011 viser store forskjeller i databruk mellom grunnskolen og videregående skole. Resultatene bekymrer flere enn lærere og politikere Én av tre lærere sier selv at de ikke får god nok støtte fra skolen til pedagogisk bruk av IKT. Dette kommer frem i undersøkelsen Monitor Skole 2016. Vi har i denne perioden tredoblet antallet lærere som får tilbud om videreutdanning, og et av tiltakene i denne nye strategien er å utvikle et eget videreutdanningstilbud for lærere som vil spesialisere seg innen digital kompetanse og. Kart i skolen er en nettbasert karttjenste med kart innen mange ulike tema, tilrettelagt for bruk i undervising. Det finnes kart som kan brukes i geografi, geofag, naturfag, matematikk, samfunnskunnskap, historie og norsk. Kart i skolen viser data fra partane i det nasjonale samarbeidet Norge Digitalt Data i skolen. Hei, denne Tre av fire lærere bruker ikke data i undervisningen, Det er i så fall en forklaring på at det er vegring blant lærere i ta i bruk ny teknologi

160427 Romerike nettverk

Færre elever enn tidligere rapporter om distraksjoner og utenomfaglig bruk av digitale verktøy. Rapporten viser også at elevene opplever mindre nytte ved bruk av IKT i fagene i 2019 enn i 2013. Dette kan skyldes en mer innarbeidet digital praksis fra tidlig alder, slik at det demper sensasjonsfaktoren i å få utdelt egen datamaskin eller nettbrett på skolen, skriver SINTEF i rapporten Med tanke på bruk av spill i undervisningen på skolen har forskere argumentert for at dataspilling i seg selv virker motiverende i elevenes arbeid, at elever blir mer aktive i kunnskapsproduksjonen, og at dataspill kan simulere realistiske læringsmiljøer hvor elevene kan jobbe som profesjonelle, der dataspillene gjør læringen både realistisk og yrkesrelevant Svaret de kommer frem til kan bli avgjørende for norsk skole. - Google er et av verdens mest verdifulle selskaper. Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne. Da er det klart at vi i langt større grad burde ha diskutert hvilken rolle dette selskapet skal ha i norsk skole, sier Bjørn Erik Thon, som er direktør i Datatilsynet 1.1.1 Anonymisering av resultater 3 1.2 Hvordan forstå bruk av data om elevene i skolen? 4 1.3 Om innholdet i rapporten 8 2. Metode og og datagrunnlag 9 2.1 Survey til skoleledere og skoleeiere 9 2.2 Skolebesøk og intervjuer 10 3. Gjennomføring av brukerundersøkelsene 13 3.1 Elevundersøkelsen 1

God bruk av digitale verktøy i skolen krever aktiv involvering av lærerne. Valg av IKT og andre pedagogiske verktøy må skje på fagenes premisser. Norsk Lektorlag mener det er avgjørende at bruk av IKT og digitale læremidler styres av faglæreren på den enkelte skole, som må ha reell mulighet til å velge blant lærebøker og digitale læremidler Datatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen. I mange av Norges kommuner har elever hver sin Chromebook, inkludert tjenester fra Google. Datatilsynet vil vite hva Google gjør med all informasjonen. Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen. Jewitt, C., Moss, G. & Cardini, A. (2007). Pace, interactivity and multimodality in teachers' design of texts for interactive whiteboards in the secondary school classroom

I skolen er det ofte slik at lærerne tar seg av det faglige og miljøterapeuten tar seg av elevens sosiale funksjon, som vanskelig atferd eller manglende sosial kompetanse (Sollesnes, 2016). Faglig og sosial læring i skolen er ikke uavhengige av hverandre ICILS 2013 er den første internasjonale studien av digitale ferdigheter blant ungdomsskoleelever og bruk av digitalt verktøy på skolen, hjemme og andre steder.. Til tross for relativ lav bruk av datateknikk på skolen, ligger norske niendeklassinger godt over gjennomsnittet i kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Forskere advarer mot mer data i skolen - NRK Trøndelag

Bruk av data i skolen Joar studerer teknologi og

Bruk av datautstyr og internett i Lillestrømskolen Disse reglene gjelder for bruk av datautstyr og internett i Lillestrøm. Reglene gjelder også bruk av digitale medier til lekser eller annet skolearbeid utenom skoletid 6. Bruk Eleven er selv ansvarlig for at datamaskinen er i en slik stand at den kan benyttes i opplæringen. Eleven må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på egen pc. Bruk av fylkeskommunens IKT-ressurser og datanettverk reguleres forøvrig av Viken fylkeskommunes ordensreglement for videregående skole I foreldrenes møte med barnehage og skole er god kommunikasjon viktig både for å ivareta rettighetene til barn og unge, men også for å få til en forsvarlig kommunikasjon som kan forebygge misforståelser mellom hjemmet og barnehagen eller skolen. Du kan lese mer om bruk av tolk i skole og barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside

Spillforsker om bruk av dataspill i skolen: - Ja, men vær forsiktig (VG Nett) Spillforsker Jørgen Kirksæther i Medietilsynet, stiller seg positiv til å bruke dataspill som læremiddel. 03.05.200 Bruk av kartleggingsresultater i skolen Thomas Nordahl. Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Pris: 219,- Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse Vurdering av digital læringsressurs februar 10, 2018; Bruk av Excel i statistikk på 5. Trinn! oktober 5, 2017; Undersøkelse i forbindelse med forrige blogginnlegg. september 14, 2017; Økt fokus på digital læring i skolen starter med læreren! september 14, 2017; Digital skolehverdag! september 3, 2017; Tag

Video: Datatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen

Hvor finner vi geografiske data? - regjeringen

Bruk av robot i klasserommet kan vere til stor nytte for elevar som på grunn av sjukdom eller skade ikkje kan vere på skolen. Opplæringslova og personopplysningslova vil gjelde ved bruk av robot i skolen Engen fulgte undervisningen gjennom et helt år på to ulike Oslo-skoler. Han fant en rekke forbedringsområder: Enkle hindringer: Manglende stikkontakter, stadige tekniske problemer, flate batterier og i det hele tatt mye styr med å flytte rundt på bærbare PCer står i veien for en vellykket bruk av IKT i undervisningen Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også gjenstand for utfordringer innen skolen. I denne artikkelen redegjør vi kort for bruk av tvang og makt overfor elever i skolesektoren Bruk av PC i skolen. Gå direkte til. Velkommen til skolestart! Her finner du informasjon om hvordan du raskt kommer i gang på PC-en din. Informasjon om pålogging og passord skal du ha fått på SMS før skolestart. Hvis du ikke har fått SMS, mottar du samme informasjon når du kommer på skolen første skoledag IKT i skolen handler ikke bare om elevenes læring her og nå. Det er skolens samfunnsoppdrag å utdanne for fremtiden. Dagens elever skal inn i et arbeidsmarked som krever at de kan håndtere bruk og utvikling av teknologi. I løpet av de neste tiårene vil svært mange av de jobbene vi kjenner i dag enten forsvinne eller endres betydelig

Bruk av konsulentselskap må ut på anbud før selve utredningsarbeidet blir igangsatt. - Det vil ta tid, sier Ihle Steen. Politikerne ønsker en bredere utredning av økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skoler. Mange i nordre Ringsaker har sagt at de vil flytte fra Ringsaker om skolen i bygda blir nedlagt • Skolen kan når som helst be om å få tilbake datamaskinen med tilbehør. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake maskinen. • Skolens ordensreglement gjelder for bruk av datamaskinen. • Data som lagres på maskinen, bør synkroniseres mot Onedrive for å sikre at dokumenter/filer ikke blir tapt ved skade på maskinen Tilgang - data er tilgjengelig når man har bruk for dem. Validitet - data er korrekte. a. Virkeområde. Reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Reglementet gjelder på skolen i undervisningstiden, fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ansvar Skolen skal, så langt det er mulig, beskytte elevenes integritet slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes. Når eleven forlater datamaskinen og andre kan få tilgang til den, skal eleven alltid låse eller logge ut av datamaskinen

Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse. Dataene har imidlertid ingen verdi i seg selv. Først når de blir analysert i en lokal kontekst, skapes det grunnlag for å forbedre den. Kjøp Bruk av kartleggingsresultater i skolen fra Bokklubber Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse

Last ned Faktaark 3/2017: Bruk av assistenter i grunnskolen . Assistenter er en yrkesgruppe som bistår elever, lærere og annet personell i skolen. Opplæringsloven stiller ingen krav til utdannelse for assistenter i grunnskolen. Assistenter er ikke en ensartet gruppe med hensyn til kompetanse, de kan være både faglærte og ufaglærte I forbindelse med innføring av GDPR finner MBLs medlemmer det formålstjenlig å jobbe sammen. Målet er å skape felles forståelse og felles retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens c. Skolen tar ikke ansvar for tap av data. 3. Retningslinjer for bruk av iPad i Lillehammer-skolen • iPaden er skolens eiendom og skal behandles etter de regler for bruk som skolen definerer. • Det er skolen som definerer når og hvordan iPaden skal brukes i skoletiden

Bruk av kartleggingsresultater i skolen - Thomas Nordahl

Avtale om bruk av privat datamaskin på skolen.docx v.2.2 Avtale om bruk av privat datamaskin på skolen Gjelder f.o.m. skoleåret 2017/2018 Denne avtalen gjelder for elever som har valgt å bruke privat pc istedenfor å inngå leasingavtale med Buskerud fylkeskommune. Hvis du velger å bruke privat datamaskin i vg1 er det ikke mulig å inng I kjølvannet av Frankrikes forbud mot mobiltelefon i skolen, har det oppstått en interessant debatt om dette også bør innføres i Norge. Klassekampen har tatt til orde for å totalforby bruk av mobiltelefon, nettbrett o.l. i norske skoler etter modell av et slikt forbud i Frankrike Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse. Dataene har imidlertid ingen verdi i seg selv

I skolen S

3. Bruk av underleverandør skal reguleres i avtalen • Hvis databehandler gjør bruk av underleverandører av tjenester, skal dette klart framgå av avtalen mellom databehandler og behandlingsansvarlig. 2 Høyenhall skole har 1:1 dekning med PC'er eller iPad fra 1-10 klasse. I tillegg disponerer skolens bibliotek en del PC'er. På Høyenhall skole legger vi vekt på å øve i fag samtidig som vi trener på bruk av PC eller iPad Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse. Dataene har imidlertid ingen verdi i seg selv I de siste årene har nettbrett, særlig iPad blitt stadig mer etterspurt i barnehage og skole. Denne artikkelen sier noe om fordeler og ulemper ved denne utviklingen, og noen tips til hvordan man kan tilrettelegge for bruk av iPad for barn og ungdom med utviklingshemming. I artikkelen følger også tips om programmer, eller «apper» som det kalles når man laster dem ned til e Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud. Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2010 - 2011. Drammen, 2.august 2010 Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til nye elever og deres foresatte skoleåret 2010 - 2011 Denne informasjonspakken innholder følgende: 1

Bruk og behandling av IKT-utstyr Reglementet skal sikre at skolens IKT-utstyr brukes på en hensiktsmessig og trygg måte til å utføre oppgaver knyttet til opplæring og formidling, samt til nødvendig drift og administrasjon. Reglementet skal videre bidra til å sikre en bruk som gir god IKT-sikkerhet og som er i overensstemmelse med norsk lovgivning Bruk av EDB i skolen, lærernes oppfatninger, 1995. Data samlet av Statistisk sentralbyrå, Oslo. Andre NSD XML-dokumentart utgave, Bergen 2011. Liste av nøkkelord. Utdanning Undervisning Spesiell undervisning Ungdoms og videregående skoler Massemedia Informasjons og kommunikasjonsteknologi Emneklassifiserin

Kjøp Bruk av kartleggingsresultater i skolen fra Tanum Fra data om skolen til pedagogisk praksis. Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse Bruk av data. GSI er hovedkilden for den nasjonale grunnskolestatistikken. Utdanningsdirektoratet og SSB bruker data fra GSI til å lage offisiell statistikk over elever og ressurser i grunnskolen. Statistikk fra GSI blir publisert på følgende steder: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet Brukt i et helhetlig undervisningsopplegg kan denne type dataspill kanskje bidra til å øke elevens forståelse av dynamikken i et samfunn. For ungdom kan deltakelse i virtuelle samfunn som Second Life være et alternativ. Man holder på å utvikle spesiallagede spill for bruk i skolen og Global Conflicts: Palestine er et av de første Digitalisering i skolen. 0 Forskning om digitalisering - en innledning; 1. Læreres og elevers opplevelser og erfaringer; 2. Teknologi i bruk - praksiser i klasserommet; 3. Effekt og læringsutbytte; 4. Mål med implementeringen av en-til-en; 5. Utfordringer ved implementering av en-til-en ; Digital dekning i Norges 100 største kommune

KS vil møte lærerne - Jobb - E24

I lys av digitaliseringen skolen går igjennom, ønsker vi å være tydelige i retningslinjene for bruk av både læringsbrett, mobiltelefoner og smartklokker på vår skole. I menyen til høyre på denne siden finner dere dokumenter med hvilke retningslinjer som gjelder for elever og foresatte til enhver tid når det gjelder bruk av teknologi i skoletiden Bruk Pinterest aktivit til å få tips og ideer til egen undervisning; 2)Ta i bruk Ipad og smarttelefoner At så mange som 94 % av barn i grunn- og ungdomsskolen har egen mobiltelefon er en stor endring fra hvordan det var da du selv gikk på skolen. Mange av disse barna har i tillegg smarttelefoner og tilgang til nettbrett innkjøp av utstyr enn mot utvikling av lærernes kompetanse (Hatlevik et. al, 2013). I min rolle som skoleleder har jeg etter hvert utviklet en stor interesse for utvikling av digitale ferdigheter i skolen. Jeg har registrert at skolene har svært mye digitalt utstyr, og mye av dette er lite i bruk

108frolie - Studieblogg for DKLLusetjern skole – WikipediaEtiske dilemma ved læringsanalyseService og samferdsel Vg1 - Eksempel på SOFT-analyse - NDLA

Egenskaper i spill gir gode muligheter for å tilrettelegge og tilpasse, skape aktiv læring og ufarliggjøre samarbeid.Med en pedagogisk innramming kan underholdningsspill fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Elever, med ulike forutsetninger, får bidratt med sine styrker inn i et felles arbeid med medelever Det er fra 1.1.15 endringer trer i kraft. Hvis UDIR lager eksamensoppgaver som greit kan løses uten digitale hjelpemidler, men krever bruk av slike, er det helt bak mål. Men jeg ser flere typer oppgaver som nå kan gis til eksamen på videregående skole der bruk av f.eks. CAS vil være eneste måte å løse oppgaven på Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam

 • Gratis word skriveprogram.
 • Gaycandy bremen fotos.
 • Rathausmarkt hamburg weihnachtsmarkt.
 • Vigilo kværnerdalen barnehage.
 • Lashes by kasja.
 • Spa nyttårsaften.
 • Haubenmeise nest.
 • Hämangiom erwachsene.
 • Kne som sklir ut.
 • Tag heuer us.
 • Ving hotell amsterdam.
 • Ü40 party saarland 2018.
 • Vannkefir hotell.
 • Tarkan kardeşleri.
 • Drei farben weiß stream.
 • Expected value chi square.
 • Lanterne hytte.
 • Dumpet kjæresten angrer.
 • E bike 45 km.
 • Oppskrifter under 400 kcal.
 • Bayer 04 leverkusen tickets.
 • Jpg bilder lassen sich nicht öffnen.
 • Go kart neufinsing.
 • Stedlig særpreg kryssord.
 • Asiatisk majorstuen.
 • Steinzeitdiät kreuzworträtsel.
 • Skattefastsetting bolig.
 • Trening etter silikon.
 • Kjøleskap dybde 40 cm.
 • Guten morgen gruss blingee.
 • Finn differansen aritmetisk rekke.
 • Malerilampe batteri.
 • Toffifee torte.
 • Dansbandsveckan cinderella 2017.
 • Ovnsbakt torsk med rotgrønnsaker.
 • Golden gate bridge san francisco.
 • Cavit karabey ölmeden öldürdün beni indir.
 • Kündigung premium mitgliedschaft zoosk.
 • Tandemhopp diabetes.
 • Motsatt av parallell.
 • Webex sign up.