Home

Hva er spillemidler

Spillemidler. Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg . Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket. Alle. Hva er spillemidler? Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles hvert år til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen, med myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet, som fordeler spillemidlene i din region Hva er spillemidler. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)

Hva er spillemidler? Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Som regel er ikke dette noe problem da det ofte er idrettslag og kommuner som søker disse midlene. Men i noen tilfeller opptrer søker i en gråsone når det kommer til dette prinsippet Finansieringsplan Ofte vil man i et prosjekt utarbeide en finansieringsplan. Dette er et dokument hvor kapitalbehovet og hvordan det er tenkt å finansiere kapitalbehovet kommer frem. De ulike dokumentene som skal inngå og redegjøres for i en finansieringsplan for et idrettsanlegg som søker om spillemidler er

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen Myhres tips til hva du må tenke på når du søker spillemidler til uteområder: Man får ikke spillemidler til anlegg som bare er beregnet til lek, for eksempel vippehusker, sandkasser, sklier og lekestativer. For å få spillemidler må man skape områder for fysisk aktivitet Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet For orienteringskart omtales hva kartet skal brukes til, dvs. hvilke løp som er planlagt, turorientering, hvilke skoler som kan bruke kartet osv. Det vil være en fordel om bruken kan tallfestes. Søknadsprosedyre Kommunen fastsetter egne søknadsfrister, så disse varierer fra kommune til kommune, det vanlige er 15. november

Spillemidler - idrettsforbunde

Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Hva som klassifiserer et anlegg for fysisk aktivitet som nærmiljøanlegg kan du lese om i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Der ikke annet er bestemt, kan du søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier: Ordinære anlegg: Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, inntil 1 000 000,-*; Nærmiljøanlegg: Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300 000,-

Nye idrettsanlegg åpnes på løpende bånd: – Rogaland er

Spillemidler - Rådgivning ⇒ uniqa

 1. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Dette er siste gang friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc
 2. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet. Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til
 3. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Orienteringskart, og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier er unntatt dette vilkåret. Planene for anlegget meldes til kommunen som vurderer dette i en planprosess
 4. Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse
 5. Godkjent utstyr finner du her: Godkjent utstyr 2019 - spillemidler. Hva kan du søke om? Idrettslagene kan søke om inntil 1/3 av kjøpesummen og maks tilskudd er 300 000 kroner pr godkjent utstyrstype. Det søkes om mer midler enn NIF har til rådighet, slik at det er en generell avkortning på søknadssummen
 6. Spillemidler. Spjøtvoll er i gang med den nye kommunedelplanen for idrett og anleggsbygging i Melhus kommune. Uten planen får Melhus kommune ikke spillemidler. - Det er strenge retningslinjer for utdeling av spillemidler. Vi må ha en kommunedelplan: Denne planen er helt ny, og vi skal involvere flere grupper i arbeidet, sier Spjøtvoll
 7. Hva kan det søkes om spillemidler til? Du kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33%

Målgrupper: Den viktigste er barn og unge i alderen 6-19 år. I tillegg er tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og fysisk inaktive statlige fokusområder. Hva er spillemidler? Spillemidler er overskudd fra spillene til Norsk Tipping Hva er spillemidlene? Spillemidlene er overskuddet fra spillene som drives av Norsk Tipping. Disse pengene går til forskjellige allmennyttige formål. Regjeringen delte ut 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017

Kurs for søknader om spillemidler 2021: Onsdag 6. mai 2020 kl.18:00 Fredrikstad Stadion virksomhet idrett sine lokaler. Meld deg på her. 1. juni melder dere inn til kommunen en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. Fem barn på BMX-sykler. Hvordan søke - og når er fristene? Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen

Prosess søknad om spillemidler: Hva kan man søke om? Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold. Hva er ordinære anlegg Spillemidler til utstyr fra NIF. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyrsliste. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen Det er i utgangspunktet kun eier av bygget som kan søke om tilskudd. Søkere om tilskudd må ha organisasjonsnummer. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer, eller dannes om til fortjeneste for private eiere. Følgende krav skal være oppfylt for å få. Spillemidler. Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål innen idrett, kultur og friluftsliv. Fristen for å søke i 2020 er 30. Oktober Søk spillemidler senest 15. oktober. Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping Pixabay Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, skal leveres på www.anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Kulturkontoret tilbyr i samarbeid med Idrettsrådet, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om.

Hvaler - Spillemidler

 1. Det er Kartverket som krever inn dokumentavgiften. Kartverket behandler spørsmål om dokumentavgift i første instans, og vedtar alle saker som angår avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag du kan klage på Kartverkets vedtak om avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag til Skattedirektorate
 2. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11. desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017
 3. istrerer og fordeler tilskuddene i eget fylke. Søknader sendes til kommunen
 4. Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund

Søknader om spillemidler prioriteres i politisk sak i kommunen før de sendes til fylkeskommunen. I fylkeskommunen er det også en politisk prioritering før tilsagn om spillemidler gis. Søkere får beskjed om de gis tilsagn om spillemidler i juni året etter at du har søkt Tjenestebeskrivelse for spillemidler. Formål med tjenesten . Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), Hva du kan forvente av oss Hva kan det søkes til? Ordinære anlegg: Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer

Vanlige spørsmål - Anleggsregisteret

Spillemidler Én forening fikk inn over 400.000 kroner: Sjekk hvem som topper grasrot-oversikten i Horten Sven-Erik leverer ønskelisten sin i januar alt - i år ber han om 16,3 millioner krone For de som har planer om bygging eller rehabilitering av anlegg er det viktig at prosessen starter så tidlig som mulig, slik at alt er klart til søknadsfristen. Er dere usikre på hva dere kan søke spillemidler på, ta kontakt med saksbehandler

Spillemidler og kunstgress Hva skjer innen utvikling av kunstgress? Tildeling til FYLKENE fra kulturdepartementet Trøndelag ble i 2019 tildelt 142 540 000 I 2018 fikk vi til sammenligning 132 059 000 En økning på nesten 10,5 mill. • Hva vil vi oppnå/hva er målet Hvem kan søke om spillemidler? Hva kan du søke om spillemidler til? Hvor mye kan du søke om? Hvordan søker du? (link til anleggsregisteret) Kontakt for spørsmål om spillemidler i Løten kommune: Idrettskonsulent: Ole Eskild Dahlstrøm, Ole.Eskild.Dahlstrom@loten.kommune.no tlf 95 29 47 97 Du kan søk 300 millioner i spillemidler til helse Blogginnlegg • mai 23, 2018 10:59 CEST Det er en liten andel i forhold til hva idrett, kultur og humanitær sektor får, men. Spillemidler. Kulturdepartementet Hva kan det søkes midler til? Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000

Finansiering og spillemidler Gode idrettsanleg

1) Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet iht. prosesskravene i plan- og bygningsloven, med særlig fokus på kunnskapsbaserte behovsvurderinger, bred medvirkning og universelle løsninger. 2) Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i tillegg være prioritert i trønderidrettens egne anleggsplaner Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen

Idrettsanlegg - regjeringen

Slik kan penger fra Norsk Tipping gi ny skolegår

God planlegging sikrer enklere gjennomføring og rapporterting. Her er ei enkel bruksanvisning for søkeprosessen. Fra søknadsrunden for tildelinger i 2020 er det gjort noen forenklinger i ordninga. Det er f.eks. ikke lengre behov for å søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for man kan søke om spillemidler Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg? Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Sokndal kommune setter hvert år en frist som blir annonsert på hjemmeside og lokalpresse

Kommuner, idrettslag og andre ikke-kommersielle sammenslutninger kan hver år søke om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Før ditt lag kan søke, må du sende inn en beskrivelse av planene til kommunen, som så prioriterer ut fra regler og kriterier. Fristen for å sende inn til kommunen er søndag 8. november.Tingvoll kommune har en temaplan for idrett. Vi får se hva det endelige budsjettforslaget blir, sier Skurdal Hopsø til Trønderbladet. Ifølge kommunalsjefen kan det søkes om spillemidler til den nye idrettshallen. Samtidig gjorde han politikerne oppmerksom på at spillemidler er behovsprøvd, og at Melhus kan få avslag dersom det er få barn og unge som driver med idrett Informanten oppfattet også at Color Line tidvis synes det kunne være vanskelig å være assosiert med spillemidler - ikke fordi selskapet ikke var bekvemme med hva de ga penger til, men fordi Color Line, ifølge informanten, så at mange andre ville blande sammen sponsing og spillemidler Hva forsøkte du å finne? Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart. Ikke skriv noe personsensitivt. På tide å søke om spillemidler! 24.08.2018 . 1. oktober er frist for å søke om spillemidler. Husk at du også må søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Fristen for dette er 1. september..

- Jeg er på rett vei til VM-formen - Nyheter - Norsk

Dette er hva organisasjonen mener vi trenger for å fortsette denne utviklingen. Prosessen har vært god i organisasjonen, sier Nordis Vik Olausson, leder av Akershus idrettskrets og representant i arbeidsutvalget for kretsene NIF søker om spillemidler for 2018, slik:01 Kort fortalt Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til forskjellige allmennyttige formål og hoveddelen går til idrettsformål. Lag og foreninger kan søke kommunen om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom Hva er et idrettsråd; Lillestrøm idrettsråd / Nyheter / Spillemidler 2020 For komplett oversikt over hovedfordelingen av spillemidler til idretten henvises det til regjeringens nettsider. Lillestrøm idrettsråd Postboks 76, 2010 Strømmen. Epost: lillestrom@irnif.no Telefon: 408 76 00

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

Spillemidler til kart - Norsk Orienterin

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes i anleggsregisteret.no Hva er spillemidler? vDeler av overskuddet fra Norsk Tipping går til bygging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. vKulturdepartementet har ansvaret for ordningen, Fylkeskommunene er delegert tildelingsmyndighet. vKommunene er delegert saksbehandleransvaret for søknader i de respektive kommunene Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur. Kulturdepartementet fordeler hvert år overskuddet fra Norsk Tipping til ideelle formål. Ett av formålene er spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. Søknadskrav: Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge

Nærmiljøanlegg Gode idrettsanleg

Tallene i undersøkelsen fra Norstat Spørsmålet: Vet du hva spillemidler er, og hvor de kommer fra? Under 30 år: 67 prosent nei. 30-39 år: 22 prosent nei. 40-49 år: 15 prosent nei Hva kan det søkes om tilskudd til? Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, For å få med en søknad om spillemidler for kulturbygg må man først melde inn til kommunen om at laget/foreningen kommer til å søke. Frist for dette er 1. desember hvert år Spillemidler til idrettsanlegg Statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år

Ordningen med spillemidler til utstyr ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr. Tidligere har søknadsperioden vært i oktober for det gjeldende år - dette er nå altså endre til februar-tidlig mars Tilskuddsordningen spillemidler til utstyr fortsetter i 2015. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 162 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler Søknadsfrist for spillemidler til lokale kulturbygg er utsatt til 1. april Frist for å søke om spillemidler til lokale kulturbygg er utsatt fra 20. mars til 1. april grunnet koronasituasjonen. Ordningen Tilskudd til lokale kulturbygg forvaltes av Vestland fylkeskommune, men søkerne sender inn søknaden via sin hjemstedskommune, som gjør en faglig vurdering og prioritering Hva kan støttes. Det kan søkes om tilskudd til nye ordinære idrettsanlegg eller til rehabilitering og ombygging av eksisterende anlegg. For disse anleggstypene kan en søke om inntil 1/3 av godkjent totalkostnad. Tilskuddssatser for de enkelte anleggstyper varierer. En kan også søke spillemidler til friluftsanlegg, som turløyper, -veier.

Baklid med 5

Spillemidler - Ås kommun

Man kan få inntil 50 % av godkjent søknadssum på nærmiljøanlegg (maks til skudd er kr 300 000), og inntil 1/3 av godkjent søknadssum på ordinære anlegg. Mer om disse bestemmelsene, om hvem som kan søke og på hva finnes på Regjeringens nettsider og www.idrettsanlegg.no . For å søke spillemidler må man Dette er to ulike kurs, der det første (24. august) retter seg mot lag og foreninger som har ideer til prosjekter og som vil finne ut om dette er noe de kan få spillemidler til. Det andre kurset (31. august) tar for seg hva som gjelder når man har kommet lengre i prosessen og er klar til utarbeide selve søknaden Spillemidler. Spillemidler 2020 - søknadsfrist 15. oktober 2019. Søknadsfristen gjelder: • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet • Nærmiljøanlegg. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler Hva kan dere får spillemidler til? Hva er nytt i årets spillemiddelbestemmelser? Hvilke krav er det til søknaden? Du kan stille spørsmål både underveis i kurset via den digitale chat-en og i etterkant av presentasjonen. Det er lurt å gå inn på www.anleggsregisteret.no før kurset for å bli litt kjent med spillemiddelsystemet. En gjentattsøknad er en søknad som har fått delutbetaling tidligere og venter på full tildeling. - Har forståelse Skaun kommune sendte søknaden 15. januar, men etter koronautbruddet i landet ga departementet beskjed om at lag og foreninger skulle være første prioritet når det i år ble tildelt spillemidler

Friluftsliv - Wikipedi

Kommunene er idrettens aller beste venn og største sponsor Hva bygges i dag? • To tredjedeler av alle nye anlegg siden 2010 er anlegg der hovedaktiviteten er egenorganisert • Skal vi snart bruke mer av «spillemidler til idrettsformål» til å bygge idrettsanlegg igjen? • Hvor er de tomme idrettsanleggene? Hvor er de tomme ishallene Aurskog-Høland kommune mente HENT var ansvarlig for at flerbrukshallen ble 1,33 meter smalere enn hva som var kravet for å oppnå 10 millioner i spillemidler. Nå må kommunen betale tre millioner kroner som ble holdt tilbake, forsinkelsesrenter og saksomkostninger på nesten 600.000 til entreprenøren Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. - Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur

Kronikk: Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen

Ministeren på FYSAK: - Et godt eksempel på hva spillemidler kan utrette . Regjeringen vil legge til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet når de gir 2,86 milliarder kroner til idrettsformål fra de såkalte spillmidlene i 2019 Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen eller fylkeskommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen eller fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov. Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Målet med tilskuddet er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene Spillemidler til idrettsanlegg Generelt om tjenesten. Beskrivelse. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om pengespill m.v. og overskuddet fordeles prosentvis til idrettsformål, kulturformål og humanitære formål. Det kan derfor søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av

Dukkestua er ankommet Forbordsgrenda | ForbordsgrendaLedige plasser på vintersamling i Alicante! - NyheterHjem - Viken fylkeskommuneHeimdal og Andersen med seier I Vårspretten - Nyheter

Temakveld spillemidler. Dette har vært obligatorisk for alle søkere å delta på.. I vår utsatte vi denne temakvelden, da det er varslet noen endringer i bestemmelsene fra Kulturdepartementet. Hva må vi vite for å unngå kostbare tabber i spillemiddelsøknadene Det er viktig at anleggene det gis forskudd på spillemidler til er forankret i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018, og er i tråd med vedtatte mål og strategier. Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til er en del av en kommunalt vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet Dersom det er et nytt anlegg som ikke har søkt om spillemidler tidligere, kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret: Sjur Vammervold, tlf: 72401827 eller e-post sjur.vammervold@oppdal.kommune.no. Sjekk om tiltaket er i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Hvis ikke; meld inn tiltaket til kommunen Hva kan det søkes om? NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter. Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er: Judomatter; Tjukkas; Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån) Søknadsfristen er onsdag 4. mars 2020. Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000

 • Nfl mindestgehalt.
 • Bibsys brage.
 • Decleor fuktfattig hud.
 • Leichte fahrräder für frauen.
 • Vigilo kværnerdalen barnehage.
 • Haut retusche photoshop cs6.
 • Www.gulesider.no kjørerute.
 • Jeff kinney alter.
 • Tim mälzer rezepte.
 • Mazda rustgaranti.
 • Wohnung mieten marchtrenk mit garten.
 • Pippi langstrømpe hest.
 • Okkupert anmeldelse.
 • Buquebus montevideo buenos aires.
 • Nye v60 cross country.
 • Tip serien produksjon vg1 fasit.
 • Tryggeste bil 2017.
 • Hachiko breed.
 • Nattverd.
 • Klima uređaji forum 2016.
 • Bright line eating erfaringer.
 • Inklusjonslegeme celle.
 • Sony xzs waterproof.
 • Vertebrae norsk.
 • Google local guide benefits.
 • Zuckeroma dvd kaufen.
 • Diploid definisjon.
 • Marlon brando death.
 • Minecraft skin download.
 • Blaulicht nrw.
 • Ghost rockers seizoen 2 download.
 • Volumbegrensning iphone.
 • Ohrid macedonia.
 • Thoth das kristall chakra die kosmische toröffnung der höchsten energie in dir.
 • Shareville norge.
 • Antigravitation 2017.
 • Odds ol 2018.
 • D snitt jus.
 • Polizeibericht schrobenhausen.
 • Humvee gepanzert.
 • Sør afrika som koloni.