Home

Eksportkontroll liste

Eksportkontroll - regjeringen

 1. Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner - og hvordan du søker lisens
 2. Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utsted av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. Videre kan lisenskrav også gjelde for sivile varer,.
 3. Lister over personer eller enheter underlagt sanksjoner, er en del av de internasjonale kravene som gjelder internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. TNT godtar ikke forsendelser til eller fra personer, bedrifter eller enheter som står oppført på denne listen
 4. Eksportkontroll innebærer at enkelte varer, teknologier og tjenester ikke kan utføres av Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell («Liste I») og det gjelder også sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/dual use) beskrevet på Liste II
 5. Bilag IV er et uddrag af bilag I (selve kontrollisten). På denne liste står de mest kritiske produkter, som der er særligt strenge regler om. Der kræves altid en tilladelse ved eksport af produkter, som står i bilag IV. Også hvis eksporten sker til andre EU-lande. Sådan tjekker du, om et produkt er på liste
 6. § 1. Kongen kan bestemme at varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven § 131, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse

Import- og eksportkontroll - Tolletate

Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 19. juni 2013 med hjemmel i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. § 1, jf. delegeringsvedtak 18. desember 1987 nr. 967. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 3q (direktiv 2009/43/EF som endret ved direktiv 2019/514/EU), nr. 18 (rekommandasjon (EU) 2018/2050) og nr. 19. Logg inn med ID-porten Logg inn. Utenriksdepartementet| eksportkontroll@mfa.no| Tlf:23 95 06 50 | Feil i eLisens: support.eksportkontroll@mfa.no | www.eksportkontroll.n Eksportkontroll er kontroll som myndighetene i en rekke land foretar for å sørge for at eksporten av våpen og militært materiell skjer i samsvar med vedkommende lands sikkerhets- og forsvarspolitikk, i samsvar med gjeldende vedtatte internasjonale sanksjonsregimer, samt at eksporten ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernevåpen, kjemiske og biologiske våpen), og Eksportkontroll er kontroll som myndighetene i en rekke land foretar for å sørge for at eksporten av våpen og militært materiell skjer i samsvar med vedkommende lands sikkerhets- og forsvarspolitikk, i samsvar med gjeldende vedtatte internasjonale sanksjonsregimer, samt at eksporten ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernevåpen, kjemiske og biologiske våpen), og.

Eksportkontroll Global overholdelse av lover og regler

Oppdatering på norsk eksportkontroll for 2018 Den 3. mai 2018 arrangerte Utenriksdepartementet sitt årlige seminar om norsk eksportkontroll og sanksjoner. På møtet ga departementet en oppdatering på deres prioriteringer i 2018. Vi har oppsummert det vi ser som de viktigste temaene fra årets seminar eksportkontroll og internasjonalt ikke-spred-ningssamarbeid Til Stortinget Samandrag beidet en konsolidert liste av vurderingskriterier. Krite-riene omfatter EUs åtte kriterier for våpeneksport og ar-tikkel 6 og 7 fra FNs avtale om handel med konvensjo-nelle våpen.

Prosjektlisenser vil sikre en fortsatt streng norsk eksportkontroll, og utelukkende bli tatt i bruk på grunnlag av omfattende betingelser og krav til den enkelte eksportbedrift. Det redegjøres nærmere for dette konseptet i meldingens kapittel 4.8. Utenriksdepartementets Liste I for eksporten for 2009, omfatter både A- og B-materiell For eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester på Utenriksdepartementets Liste I og Liste II, kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før forsendelse. Vær også oppmerksom på land underlagt sanksjoner , produkter som har eller kan ha militær betydning eller dersom kjøper er en militær kjøper, da det kan være ytterligere restriksjoner Et ECCN (Export Control Classification Number) er et alfanumerisk klassifikasjonsnummer bestående av fem tegn, som brukes til å identifisere gjenstander i forbindelse med USAs eksportkontroll. Et ECCN er forskjellig fra et Schedule B-nummer, som brukes av Bureau of Census for å samle inn handelsstatistikk Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utsted av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder dette for sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/dual use) beskrevet på Liste II Utenriksdepartementets liste I beskriver hvilket forsvarsmateriell og til-hørende teknologi som er underlagt eksportkontroll. Listen omfatter både A-materiell, som er våpensystemer og ammunisjon, og B-materiell, som er annet utstyr utviklet eller modifisert for militære formål

Liste over eksport i alle verdens land. Her er en ordnet liste over alle verdens land etter hvor mye de eksporterer. Som du ser er Norge ganske høyt oppe på listen: (Alle tall i amerikanske dollar, estimater er fra 2012 til 2014) EU eksport: 5,338,000,000,000; Kina eksport: 2,209,600,000,000[3] USA eksport: 1,575,000,000,00 Eksportkontroll inneber at du ikkje kan eksportere visse varer, teknologi og tenester utan at du har utførselslisens utferda av Utanriksdepartementet. Dette gjeld forsvarsmateriell skildra på Liste I. Du treng også ein lisens dersom du skal eksportere sivile varer,. Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utsted av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv

Norsk eksportkontroll gjør en forskjell. Dag Hoel overser noen helt sentrale fakta. Endre Lunde. Dag Hoel fremmer i Morgenbladet 2. april nok en gang anklagen om at det norske eksportkontrollregimet i praksis ikke får konsekvenser for hvor ting selges, og at det er økonomiske argumenter som ligger bak Utenriksdepartementets liste I beskriver våpen og militære varer eller teknologi, og liste II gjelder flerbruksvarer eller teknologi som er gjenstand for lisensplikt. Teknologi omfatter også immateriell teknologi, Eksportkontroll har også av samme årsak blitt tema i NTNUs nye personalreglement for vitenskapelige stillinger reguleres av eksportkontroll-lovgivningen, og innarbeider interne rutiner som ivaretar kontroll med kunnskapsoverføring i alle aktiviteter tilknyttet de sensitive fagområdene. KD anbefaler at dette arbeidet gjøres som en del av virksomhetenes systematiske arbeid med informasjonssikkerhet. om eksporten av flerbruksvarer2 (liste II) for mili-tær bruk. I tillegg redegjøres det for norsk eksportkontrollpolitikk, regelverket og det inter-nasjonale arbeidet når det gjelder eksportkontroll og ikke-spredning. I forhold til tidligere meldin-ger, gis det en samlet oversikt om avslag på søk-nad om eksportlisens for forsvarsmateriell fo

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid det mulig med et tett samarbeid med store inter- nasjonale partnere, bl.a. innenfor F-35 prosjektet Naiv eksportkontroll . Et kontrollsystem basert på tillit er naivt. Det mener Israels ambassadør i Norge. Hun er svært bekymret over at en norsk bedrift sendte ulovlige varer til Iran St.meld. nr. 41 (2003-2004) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbei

Søg tilladelse til at eksportere potentielt farlige varer, produkter og teknologier. Få overblik over sanktioner og indefrysning. Tilmeld dig nyhedsbrevet om eksportkontrol og indefrysning Liste over gjeldene sanksjoner og restriktive tiltak til salg av varer og tjenester finnes på Regjeringens nettsider. For forsvarsrelaterte varer, og eller flerbruksmateriell, er det krav om eksportlisens. For all eksport av listeførte varer, kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse På liste II? Nei Nei Nei Ik ke lisenspliktig Vare Spør UD Tja Tja Tja Tja Kontrollørene Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll er stedet du må henvende deg for å søke om eksportlisens. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med deres hjemmeside www.eksportkontroll.mfa.no . Tollvesenet er en annen viktig kontrollør

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre. Vurdering Rettsakten oppdaterer dagens regelverk for pre-eksportkontroll, som er gitt i vedtak 2008/47/EF og forordning (EU) nr. 844/2011 Meld. St. 26 (2018-2019) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Løpenr: 19656/2019 Journalenhet: Felles journalenhet for Stortinget Hopp over liste. Dine personalia. Bestilling av innsyn kan gjøres.

Det hjelper ikke om du er ansatt og har oppholdstillatelse - enkelte maskiner og utstyr må alle iranere holde seg unna. Instituttleder Jostein Mårdalen ved NTNU omtaler dagens regelverk som absurd Prohibiting the satisfying of certain claims in relation to transactions that have been prohibited by the UN Security Council Resolution 883 (1993) and related resolution Se farlig gods for en liste over enheter som er begrenset av lov eller forskrift, og som kun kan sendes under egnede forhold. For mer informasjon, Vennligst les Slik sender du internasjonalt for mer informasjon om hvordan du skal håndtere tollen og eksportkontroll

I menyen til venstre finnes nyttig informasjon om arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i Norge m.m. Nedenfor publiseres. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu 3.3.1 Eksportkontroll og eksportstatistikk fra UD 21 3.3.2 Eksportstatistikk fra SSB 23 3.4 Rutiner for oppdatering og lagring av grunnlagsdata 23 3.4.1 Utvalg av bedrifter og registrering økonomiske nøkkeltall 23 3.4.2 Forsvarets regnskap 24 3.4.3 Eksportstatistikk fra UD 26 3.4.4 Eksportstatistikk fra SSB 2 Eksportkontroll. USA og enkelte andre land kontrollerer eksport av produkter og informasjon. eller det amerikanske finansdepartementets liste over borgere med spesiell tillatelse (Specially Designated Nationals). Du er ansvarlig for å rette deg etter lovene i din lokale jurisdiksjon vedrørende import,.

Sanksjoner Norges Rederiforbun

Norsk våpeneksport: Rapporterte ikke inn missilsalg for 188 millioner kroner. Et våpensalg fra Norge til Brasil i 2015 for 188 millioner kroner ble aldri rapportert fra UD til Stortinget Nå har kunnskapsoverføring havnet i søkelyset for eksportkontroll, med større fokus på plikten universiteter og høyskoler har til å hindre ulovlig kunnskapsoverføring. PST la frem sin trusselvurdering for 2015 i starten av februar, og for andre året på rad setter den betydelig søkelys på forskning og utdanning

Kritiske produkter (kontrollisten) Eksportkontro

Lov om kontroll med eksport av strategiske varer

Sør-Koreas handelsminister Sung Yun-mo sa mandag at Japan strykes fra listen over 29 utvalgte land som får fortrinnsbehandling i handel med Sør-Korea. Begrunnelsen er at Japan ikke har holdt seg til internasjonale prinsipper rundt eksportkontroll av sensitive materialer, uttalte Sung Hør fra Microsoft-ledere, -partnere og -kunder om hvordan du kan overholde forskriftssamsvar og redusere risiko i den nye realiteten med fjernarbeid. Bli med Microsoft ved GRC for å høre om hvordan du kan redusere risiko og påse forskriftssamsvar i den nye verdenen med fjernarbeid.

Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer

 1. elisens.eksportkontroll.no Logg inn med ID-porten Logg inn Utenriksdepartementet lisens@mfano Tlf23 95 06 50 Feil eLisens supporteksportkontroll@mfano wwweksportkontrolln
 2. Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. De fleste kjenner til at det er strenge regler for forsvarsmateriell (liste I), men ikke alle har oversikt hva som omfattes av sivile varer, teknologi og tjenester
 3. Ved å laste ned eller bruke programvaren godtar du ovennevnte, og du erklærer og garanterer at du ikke befinner deg i, under kontroll av eller er statsborger eller innbygger i noe slikt land eller står oppført på noen slik liste, og at du ellers vil overholde alle gjeldende lover for eksportkontroll

E-lisen

Bruker må strengt overholde eksportbestemmelser som gjelder for opplysninger, programvare og dokumentasjon, især de som gjelder for EU, hvert enkelt EU-land og USA. Siemens skal merke opplysningene, programvaren og dokumentasjons i samsvar med tyske lister for eksportkontroll, samt de som gjelder for EU og USAs Commerce Control List Eksportkontroll er i stor grad knyttet til lister over varer som det kreves lisens for å eksportere. Dette omfatter i hovedsak militært utstyr eller utstyr som i utgangspunktet har et sivilt bruksområde, men som også kan brukes i militær sammenheng Utenriksdepartementet - Seniorrådgiver i Seksjon for eksportkontroll,Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Det neste viktige arbeidet dreier seg om eksportkontroll. Det er en overordnet betegnelse som inkluderer flere problemstillinger i akademia: Forskningssamarbeid, informasjonsoverføring, datasikkerhet, studentutveksling, internasjonalisering med mer. Jobben til Rådet er å lage en veileder som både forskningsnettverk og ledere ved Universitetene kan dra nytte av

9.1 FedEx transporterer ikke forsendelser som bryter med lovgivningen for eksportkontroll. Avsender er ansvarlig for, og gir garanti for, overholdelse av alle gjeldende lover, regler og reguleringer, inkludert, Du kan finne en liste over land og områder som FedEx ikke leverer til, på fedex. com Avdelingsdirektør Jan Bugge Mahrt i UDs eksportkontroll sier til Aftenposten.no at de gjør en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle når et land ønsker å kjøpe militært utstyr av Norge. — Vi har en A-liste og en B-liste. A-listen er offensivt militærmateriell som ammunisjon og våpen, mens B-listen inneholder annet ikke-dødelig. Utenriksdepartementet - Rådgiver/seniorrådgiver, Seksjon for eksportkontroll, Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene (520/14). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Eksportkontroll. Vel kategorien for policy-type for eksportkontroll. Den valde kategorien vert lagra saman med dokumentet som BAILS-metadata i fileigenskapane, men utan at dokumentutforminga og brukargrensesnittet vert endra

Henlegger sak mot norsk atominstitutt. Halden (NTB): Eierne av atomreaktoren i Halden brøt reglene for eksportkontroll i flere tiår. Likevel har påtalemyndigheten henlagt saken mot dem Sør-Koreas handelsminister Sung Yun-mo sa mandag at Japan strykes fra listen over 29 utvalgte land som får fortrinnsbehandling i handel med Sør-Korea. Begrunnelsen er at Japan ikke har holdt seg til internasjonale prinsipper rundt eksportkontroll av sensitive materialer, uttalte Sung. Artikkelen fortsetter under annonse Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er Du har en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Du kan legge til så mange som tr Tesla Model S fjernes fra listen. Nå har etaten som er ansvarlig for utbetaling av støtten, Det føderale kontoret for økonomiske saker og eksportkontroll (BAFA), fjernet Tesla Model S fra listen over biler som oppfyller kravene til støtte Men i listen over millitært utstyr som er grunnlaget for all eksportkontroll, så står det at en båt er militær dersom den er bygget for et militært formål. Fra EUs eksportkontrol-liste: ML9 Vessels of war (surface or underwater), special naval equipment, accessories, components and other surface vessels, as follows: a

Eksportkontroll mfa, eksportkontroll innebærer at visse

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en liste over Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige innen regnskap og revisjon. Det kan også tenkes andre relevante indikatorlister. Listen er tilgjengelig for innloggede medlemmer på Revisorforeningens nettside. 3 En oversikt over det norske regelverket finnes her: Eksportkontroll Norske aktører må også overholde det amerikanske sanksjonsregelverket så lenge aktiviteten involverer en amerikansk aktør («US person»), import eller eksport av varer med amerikansk innhold eller opprinnelse, eller dersom en transaksjon gjøres i amerikanske dollar (USD) Søknader om lisens for slikt utstyr må i så fall rettes til Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet. Nedgang i aktivitet i spesialisthelsetjenesten . Nye takstendringer legger til rette for målrettet oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste

eksportkontroll - Store norske leksiko

Slik har 117 land no innført eksportkontroll for å tøyma spreiinga av slike våpen. Folkerepublikken Kina er ikkje medlem av MTCR, men har vedteke å halda seg til dei originale retningslinjene frå 1987, ikkje dei følgjande revisjonane I forrige utgave av UDs retningslinjer ble Nord-Korea og Iran viet egne kapitler, skriver Universitetsavisa.Der ble det presisert at utdanningsinstitusjonene gjennom sanksjonsforskriftene hadde en rett og plikt til å nekte opptak av studenter fra disse landene til fagområder som er særlig relevante for atomvåpen og leveringsmidler for slike våpen eksportkontroll idag tidlig. De nye reglene er ikke trådt i kraft. De trår i kraft når de er blir oversatt til norsk. De nye varelistene vil bli lagt ut på odin.dep.no når de er klare. De skal ikke behandles av noen folkevalgte. Strafferammen er fremdeles på inntil fem år. Jeg kikket litt rundt på nettet i går (takk ronnya for linker.

BrahMos-II, også skrevet BrahMos-2 eller BrahMos Mark II, er et hypersonisk kryssermissil som for tiden er under utvikling hos BrahMos Aerospace Private Limited, et fellesforetak mellom russiske NPO Masjinostrojenija og indiske Defence Research and Development Organisation.Missilet er det andre i BrahMos-serien av kryssermissiler.BrahMos-II ventes å ha en rekkevidde på 290 km og en. D. Eksportkontroll. Bruk av Tjenesten og Programvaren, inkludert overføring, posting, eller opplasting av data, » sin liste over «Specially Designated Nationals» eller «U.S. Department of Commerce» sin «Denied Person's List» eller «Entity List» Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait er land som deltar i krigen i Jemen. Fra 2014 til 2015 doblet Norge eksporten av forsvarsmateriell til de samme landene Blokkering av Telegram er et angrep på ytringsfriheten. 30/04/2018 Russland blokkerer med bakgrunn i den såkalt Yarovaya-loven, nå Telegram. Russiske myndigheter hevder dette er for å forhindre ekstremisme, men konsekvensene er et massivt angrep på ytringsfriheten

12 Meld.St.21 2009- 2010. Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. syn til leveringssikkerhet av forsvarsmateriell o Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er Du har en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Du kan legge til så mange som tr USC Companies: Yantar Shipyard. Yantar is Russia's only shipbuilder in the ice-free South-West of the Baltic Sea Du kan ikke eksportere noe produkt som du har kjøpt fra Apple Store, til et annet land eller område hvis dette ikke er tillatt i henhold til lover for eksportkontroll. Hvis du har planer om å eksportere et Apple-produkt til et annet land eller område, må du sørge for å skaffe eventuelle lovpålagte eksportlisenser (eller annen godkjenning fra myndighetene) før du gjør dette Dine Brukerinnsendinger bryter ikke noen lov (inkludert, men ikke begrenset til, de som omhandler eksportkontroll, Det amerikanske finansdepartementets liste over spesifikt utpekte borgere eller Det amerikanske handelsdepartementets liste over adgangsnekt eller det amerikanske handelsdepartementets liste over spredningsbekymringer,.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. 17. 4 Eksportkontrollregelverket. Utenriksdepartementet har ansvaret for kontrollen. med eksport fra Norge av våpen, ammunisjon og. annet militært materiell 1 , flerbruksvarer 2 , samt. relevant teknologi og tjenester Kunden har ansvar for å utstyre Jetpak med en faktura og eventuelle annen nødvendig dokumentasjon i forbindelse med fortolling og import-/ eksportkontroll. Dersom forsendelsen krever særskilte tillatelser (eksempelvis importrettigheter) må det opplyses på fakturaen. Om mulig bes også mottakers VAT-nummer og tollkredittnummer opplyst Etterhvert vokste banken, og fikk stadig flere ansvarsområder, som også ble gjenspeilet i nye avdelinger. De fikk en forskningsavdeling i 1967, driftsavdeling (Operations) i 1976, Personal- og administrasjonsavdeling i 1977, Børskontroll, Import- og eksportkontroll og Eiendomsavdeling (Estate and Properties), alle i 1981 - USA bruker statsmakt, under dekke av hensynet til nasjonal sikkerhet, og misbruker eksportkontroll for å undertrykke og legge hindre i veien for navngitte selskaper i andre land, heter det i uttalelsen fra det kinesiske handelsdepartementet. Trump utpekte tidlig Huawei som et selskap han ikke ville ha teknologi fra i USA Kjetil Haare Johansen spesialistområder er EU-/EØS, konkurranserett, distribusjonsavtaler, handelsrett og handelsrestriksjoner, eksportkontroll, samt offentlige anskaffelser. Han har inngående kjennskap til og erfaring med utarbeidelse, implementering og opplæringstiltak på compliance. Johansen har bred..

 • Sky sport programm heute fussball.
 • Alter erkennen gesicht app.
 • Brilleland pilestredet.
 • Bayer 04 leverkusen tickets.
 • Hvor kjøpe marshmallow fluff.
 • Japan skihopp.
 • Alba klær.
 • Letto frontlight prisjakt.
 • Nyfødt dehydrert.
 • Neuburger rundschau lokalsport.
 • Veranstaltungen muttertag nürnberg.
 • Yoga trening.
 • Magersucht todesfälle 2016.
 • Eifel zeitung immobilien.
 • Hodetraumer.
 • Gitar treverk.
 • Fattige og rike land statistikk.
 • 100 mad to nok.
 • Gesichter schwarz weiß malen.
 • Freeride ski bekleidung.
 • Budapestrull oppskrift.
 • Fobi behandling.
 • Vetbed norge.
 • Bygge trapp inne.
 • Noduläres malignes melanom.
 • Harley davidson skinnvest.
 • Einladung für ausländer nach deutschland.
 • Hamburger abendblatt immobilien.
 • Netflix chromecast error.
 • Bayerischer löwe.
 • Stryke på bokstaver russ.
 • Hochzeitssänger fulda.
 • Weihnachtsmarkt erzgebirge 2017.
 • Rimsopp forveksling.
 • Al pacino dead.
 • Zucchinikaka i långpanna.
 • Båtførerprøven eksamen på nett.
 • Gecertificeerde instelling.
 • Times higher education world.
 • Are you ready for a good time ac dc.
 • Action parfum dames.